Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών και Βραβείων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

 1. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (στο εξής «Τμήμα») χορηγεί υποτροφίες και βραβεία, με σκοπό την επιβράβευση των άριστων  προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του (στο εξής «φοιτητές»). Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του θεσμού, το Τμήμα ενέκρινε τον παρόντα κανονισμό υποτροφιών και βραβείων.
 2. Οι βασικοί σκοποί των υποτροφιών και βραβείων του Τμήματος είναι:
 • Η επιβράβευση των άριστων φοιτητών
 • Η προσέλκυση άριστων υποψήφιων φοιτητών

 

Άρθρο 2

Κατηγορίες υποτροφιών και βραβείων

 1. Οι υποτροφίες και τα βραβεία που χορηγεί το Τμήμα βασίζονται αποκλειστικά σε ακαδημαϊκά κριτήρια και διακρίνονται ως εξής:

(α)       Υποτροφίες και βραβεία που δίδονται σε φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

(β)       Υποτροφίες που δίδονται σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος.

(γ)       Υποτροφίες που δίδονται σε φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.

 1. Οι υποτροφίες και τα βραβεία που δίδονται σε φοιτητές του πρώτου και τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος υποστηρίζονται οικονομικά από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Οι υποτροφίες που δίδονται σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος υποστηρίζονται οικονομικά από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και οργανισμούς ή/και από πόρους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (στο εξής «ΠΜΣ) του Τμήματος που προέρχονται από τα τέλη φοίτησης.

 

Άρθρο 3

Υποτροφίες και βραβεία που δίδονται σε φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος

 1. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί Υποτροφίες για την εισαγωγή στο Τμήμα (στο εξής «Υποτροφίες Εισαγωγής»). Οι Υποτροφίες Εισαγωγής απευθύνονται αποκλειστικά στους επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις μαθητές ΓΕΛ (κατηγορία 90%), νεοεισαχθέντες φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος. Κριτήριο για την χορήγηση των Υποτροφιών Εισαγωγής αποτελεί η σειρά εισαγωγής των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Τμήμα, σύμφωνα με τις καταστάσεις επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας.
 2. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί στους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, για κάθε ένα από τα τέσσερα (4) έτη φοίτησής τους, Υποτροφία Αριστείας. Για την χορήγηση της Υποτροφίας Αριστείας ο υποψήφιος για υποτροφία φοιτητής πρέπει να έχει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και μισό (7,5). Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος για Υποτροφία φοιτητής πρέπει να έχει επιτύχει την προειρημένη επίδοση έχοντας επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του έτους με την πρώτη εξέταση (εξεταστικές περίοδοι Φεβρουαρίου και Ιουνίου). Σημειωτέον δε ότι στο μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει ο υποψήφιος για Υποτροφία φοιτητής να έχει προβιβάσιμο βαθμό κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου, πλην όμως η βαθμολογία στο εν λόγω μάθημα δεν προσμετράται για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας κατ΄ έτος για την λήψη της Υποτροφίας Αριστείας.
 3. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί στους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν έχουν λάβει Υποτροφία Αριστείας για την επίδοση του 4ου έτους, (α) Βραβείο Χρηματοοικονομικής, και (β) Βραβείο Τραπεζικής. Τα Βραβεία αποδίδονται μόνο στον πρώτο βαθμολογικά τεταρτοετή φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος που πληροί σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις, καθοριζόμενες ανά Βραβείο και εφόσον:

(α)       για το Βραβείο Χρηματοοικονομικής, ο φοιτητής πρέπει,

(i) να έχει επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στα εξής μαθήματα: Χρηματοοικονομική Διοικητική, Χρηματοοικονομική Θεωρία, Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, και

(ii) τα εν λόγω μαθήματα να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους που τα έχουν διδαχθεί οι φοιτητές (Φεβρουάριος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος).

(β)       για το Βραβείο Τραπεζικής, ο φοιτητής πρέπει,

(i) να έχει επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στα εξής μαθήματα: Επενδυτική Τραπεζική, Πιστωτικά Ιδρύματα, Χρήμα-Τράπεζες, Τραπεζική, και

(ii) τα εν λόγω μαθήματα να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους που τα έχουν διδαχθεί οι φοιτητές (Φεβρουάριος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος).

 1. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας χορήγησης των Υποτροφιών Εισαγωγής και Αριστείας και ο ορισμός του αριθμού των φοιτητών που δικαιούνται να λάβουν τις εν λόγω Υποτροφίες αποφασίζεται από την Συνέλευσης του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Ομοίως, η χορήγηση των Υποτροφιών Εισαγωγής και Αριστείας στους τελικούς δικαιούχους πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας χορήγησης των Βραβείων αποφασίζεται από την Συνέλευσης του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Ομοίως, η χορήγηση των Βραβείων στους τελικούς δικαιούχους πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το ύψος των χορηγούμενων Υποτροφιών και Βραβείων καθώς και τυχόν ανώτατο όριο για τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων.

 

 

 

Άρθρο 4

Υποτροφίες που δίδονται σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος

 1. Οι Υποτροφίες που δίδονται σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος απευθύνονται σε φοιτητές των κάτωθι ΠΜΣ του Τμήματος, με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος βάσει της οποίας μπορεί να επεκταθεί ή ην συρρικνωθεί ο κάτωθι κατάλογος:

(α)       Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Banking and Finance), με τις εξής ειδικεύσεις:

(i) Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική,

(ii) Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις,

(β)       Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (M.Sc. in Banking and Finance Law),

 1. Οι Υποτροφίες που δίδονται σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, όπως τούτες καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, αφορούν στους φοιτητές κάθε ενός ΠΜΣ και ειδίκευσης.
 2. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος Υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής τελών φοίτησης (στο εξής «Υποτροφίες Απαλλαγής Τελών Φοίτησης»). Κριτήριο για την χορήγηση των Υποτροφιών Απαλλαγής Τελών Φοίτησης είναι η επίδοση των υποψήφιων στον πρώτο κύκλο σπουδών τους. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την εν λόγω υποτροφία φοιτητές πρέπει να έχουν λάβει τον τίτλο του πρώτου κύκλου σπουδών τους με βαθμό τουλάχιστον οκτώ και μισό (8,5). Οι Υποτροφίες Απαλλαγής Τελών Φοίτησης χορηγούνται για φοιτητές μέχρι του ποσοστού 10% των εγγεγραμμένων στο συγκεκριμένο ΠΜΣ και ειδίκευση, και εφόσον οι αιτούντες απαλλαγής τελών φοίτησης βάσει εισοδηματικών κριτηρίων κατά την κείμενη νομοθεσία υπολείπονται του ποσοστού 30% των εγγεγραμμένων στο εν λόγω ΠΜΣ και ειδίκευση.
 3. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί στους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος Υποτροφίες με βάσει την επίδοση τους στο ΠΜΣ (στο εξής «Υποτροφίες Επίδοσης»). Για την χορήγηση της Υποτροφίας Επίδοσης ο υποψήφιος για υποτροφία φοιτητής πρέπει:

(α)       να έχει ολοκληρώσει το ΠΜΣ του Τμήματος με βαθμό Διπλώματος μεγαλύτερο ή ίσο του οκτώ και μισό (8,5), και

(β)       να έχει επιτύχει την προειρημένη υπό (α) επίδοση έχοντας (i) επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ με την πρώτη εξέταση και (ii) παραδώσει εμπρόθεσμα την Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτή.

 1. Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος που λαμβάνουν Υποτροφία Απαλλαγής Τελών Φοίτησης κατά την εισαγωγή τους σε ΠΜΣ του Τμήματος, δεν δύναται να λάβουν και Υποτροφία Επίδοσης.
 2. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας χορήγησης των Υποτροφιών Απαλλαγής Τελών Φοίτησης και Επίδοσης και ο ορισμός του αριθμού των φοιτητών που δικαιούνται να λάβουν τις εν λόγω Υποτροφίες αποφασίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Ομοίως, η χορήγηση των Υποτροφιών Απαλλαγής Τελών Φοίτησης και Επίδοσης στους τελικούς δικαιούχους πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το ύψος των χορηγούμενων Υποτροφιών και Βραβείων καθώς και τυχόν ανώτατο όριο για τη χορήγηση των ως άνω υποτροφιών.

 

Άρθρο 5

Υποτροφίες που δίδονται σε φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος

 1. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών («διδακτορικό πρόγραμμα») του Τμήματος Υποτροφίες (στο εξής «Υποτροφίες Εισαγωγής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα»). Για την χορήγηση ή μη των Υποτροφιών Εισαγωγής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης των εκάστοτε αιτήσεων εισαγωγής στο διδακτορικό πρόγραμμα. Επίσης, η Συνέλευση δύναται να καλεί τους νεοεισαχθέντες φοιτητές σε συνέντευξη ενώπιόν της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 2. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί στους φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, για το δεύτερο έτος σπουδών τους, «Υποτροφία Άριστης Επίδοσης». Κριτήρια για την χορήγηση της Υποτροφίας Άριστης Επίδοσης είναι, σωρευτικά εφαρμοζόμενα: (α) η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του πρώτου έτους στο διδακτορικό πρόγραμμα κατά την πρώτη εξέταση και, (β) ο υποψήφιος για υποτροφία φοιτητής να έχει μέσο όρο βαθμολογίας στα ως άνω μαθήματα, μεγαλύτερο ή ίσο του οκτώ και μισό (8,5).
 3. Το Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να χορηγεί στους φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, για κάθε ένα από τα επόμενα τρία (3) έτη φοίτησής τους μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών, «Υποτροφία Αριστείας στην Έρευνα». Για την χορήγηση της Υποτροφίας Αριστείας στην Έρευνα, η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη την ετήσια έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης του εκάστοτε φοιτητή. Επίσης, η Συνέλευση δύναται να καλεί τους υποψήφιους φοιτητές σε συνέντευξη ενώπιόν της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 4. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας χορήγησης των Υποτροφιών Εισαγωγής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, Άριστης Επίδοσης και Αριστείας στην Έρευνα και ο ορισμός του αριθμού των φοιτητών που δικαιούνται να λάβουν τις εν λόγω Υποτροφίες αποφασίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Ομοίως, η χορήγηση των Υποτροφιών Εισαγωγής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, Άριστης Επίδοσης και Αριστείας στην Έρευνα στους τελικούς δικαιούχους πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το ύψος των χορηγούμενων Υποτροφιών του παρόντος άρθρου καθώς και τυχόν ανώτατο όριο για τη χορήγηση των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο υποτροφιών.

 

Άρθρο 6

Λοιπές διατάξεις

 1. Οι βάσει του παρόντος Κανονισμού δικαιούχοι λήψης υποτροφιών και βραβείων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο. Η Γραμματεία του Τμήματος μετά την ανάρτηση των δικαιούχων τους ενημερώνει, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους, για το ποσό της υποτροφίας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.
 2. Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικώς στον παρόντα Κανονισμό ή για το οποίο δεν υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, αρμόδιο όργανο να λάβει τις σχετικές αποφάσεις ορίζεται η Συνέλευση του Τμήματος. Ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες περιστάσεις που αφορούν στην λειτουργία του θεσμού των υποτροφιών και βραβείων (πχ, διαθέσιμοι πόροι, επίδοση φοιτητών), η Συνέλευση του Τμήματος δύναται με απόφασή της να μεταβάλει, κατά περίπτωση, τους όρους του παρόντος Κανονισμού, δίχως τούτο να συνιστά μόνιμη τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού. Για την υλοποίηση οιωνδήποτε ειδικών-συγκεκριμένων ενεργειών αναφορικά με ζητήματα που έχουν συζητηθεί και αποφασισθεί στη Συνέλευση του Τμήματος, η τελευταία δύναται να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή των ΠΜΣ ή τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 3. Η Συνέλευση είναι η αποκλειστικά αρμόδια για την τροποποίηση των όρων του παρόντος Κανονισμού, αποκλειομένου οιοδήποτε άλλου οργάνου (πχ, του Προέδρου του Τμήματος ή του Διευθυντή των ΠΜΣ).

 

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις

 1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αντικαθιστώντας πλήρως των υφιστάμενο Κανονισμό που διέπει τις υποτροφίες και τα βραβεία.
 2. Προς άρση αμφιβολιών, η χορήγηση υποτροφιών/βραβείων στους εν ενεργεία φοιτητές:

(α)       του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, οι οποίοι ενεγράφησαν στο Τμήμα σε προγενέστερο ακαδημαϊκό έτος του 2018-2019, διέπεται αποκλειστικά από τον παρόντα Κανονισμό,

(β)       του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος, οι οποίοι ενεγράφησαν στο Τμήμα σε προγενέστερο ακαδημαϊκό έτος του 2018-2019, διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό που ίσχυε κατά τον χρόνο εγγραφής τους,

(γ)       του τρίτου κύκλου σπουδών, ανεξαρτήτως του έτους εγγραφής τους, διέπεται αποκλειστικά από τον παρόντα Κανονισμό.