Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη

«Χρηματοοικονομική και τραπεζική»

με ειδίκευση στις

«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Περιγραφή μαθήματος

 

 

 

Μιχάλης Ανθρωπέλος, Δρ.Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής

 

anthropel@unipi.gr

http://bankfin.unipi.gr/faculty/anthropelos/

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των βασικών αρχών που διέπουν τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης των επενδυτικών κινδύνων που εμπεριέχονται στο υπάρχον διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος μελετάται η λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος, όπου και παρουσιάζονται οι δυνάμεις που καθορίζουν και μεταβάλλουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μέσα από αυτή την ανάλυση δίνονται τρόποι πρόβλεψης ισοτιμιών, καθώς και χρήσεις των σχετικών παράγωγων αξιόγραφων για επενδυτικούς ή αντισταθμιστικούς (hedging) σκοπούς.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση διεθνοποιημένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται οι κυριότερες λειτουργίες της παγκόσμιας αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται δε στην ανάλυση των ιδιαίτερων επενδυτικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα διεθνή χαρτοφυλάκια και στην αξιολόγηση των τρόπων που αυτοί αντισταθμίζονται. Μελετούνται ακόμη οι αρχές διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων διεθνών επενδύσεων και τα χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (exchangetraded funds, ETFs). Αναπτύσσονται ακόμα οι βασικές επενδυτικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από τα μεγαλύτερα hedge funds διεθνώς.

Οι φοιτητές καλούνται προς το τέλος του μαθήματος να εργαστούν σε ομάδες πάνω σε ένα case study, που σχετίζεται με την διδακτέα ύλη.

 

Το μάθημα σκοπεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες, που είναι απαραίτητες για τη κατανόηση και την ερμηνεία των τρεχουσών εξελίξεων στις παγκόσμιες χρηματαγορές και στις επενδυτικές επιλογές.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πρώτο μέρος

 

Δεύτερο μέρος

 

 

ΒΑΘΜΟΣ

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Θα δοθούν σημειώσεις από τον διδάσκοντα καθώς και φωτοτυπίες από επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων και ερευνητικών εργασιών. Στο μάθημα θα αναλύονται επίσης και επιλεγμένα άρθρα από τον ελληνικό και τον διεθνή οικονομικό τύπο.

 

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία

 

Shapiro, A.: “Multinational Financial Management”,10th edition; Wiley, 2013.

 

  1. Eun & B.G. Resnick: ‘International Financial Management’, 5th ed., McGraw-Hill. 2008.

 

Eiteman, K., Stonehill, A. I. and Moffett, M. H., “Multinational Business Finance”, 10th edition; Pearson Addison Wesley. 2004.

 

Copeland, T., Weston, F. and Sharti, K.: “Financial Theory and Corporate Policy”, 4th edition; Pearson Addison-Wesley. 2005.