Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις

11-10-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις

Διδάσκων: Παναγιώτης Σαμαρτζής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα θα χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες:

Ενότητα 1: Εισαγωγή και Αμοιβαία Κεφάλαια

–          Ορισμοί εναλλακτικών μορφών επενδύσεων.

–          Περιγραφή διαφορετικών ειδών εναλλακτικών επενδύσεων.

–          Ο ρόλος των εναλλακτικών επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο.

–          Τι είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο?

–          Το πλαίσιο δραστηριότητας των ΑΚ και κατηγορίες ΑΚ.

–          Αποτίμηση ΑΚ και κόστη.

Ενότητα 2: Επενδύσεις σε Ακίνητα

–          Ταξινόμηση των διαφόρων μορφών επενδύσεων σε ακίνητα.

–          Ο ρόλος των ακινήτων σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.

–          Περιγραφή και σύγκριση διαφορετικών μεθόδων για την αποτίμηση ακινήτων (μέθοδος άμεσης κεφαλαιοποίησης και μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών).

–          «Δέουσα επιμέλεια» (due diligence) στα ακίνητα.

–          Yπολογισμός της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιώντας τις μεθόδους σύγκρισης κόστους και σύγκρισης πωλήσεων.

–          Περιγραφή των Real Estate Investment Trusts (REITs).

–          Είδη και επενδύσεις σε REITs.

Ενότητα 3: Ιδιωτικά Κεφάλαια

–          Τι είναι οι εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων (Private Equity)?

–          Πώς οι εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα των εταιρειών που επενδύουν?

–          Δομή, όροι, αποτίμηση και «Δέουσα επιμέλεια» στο πλαίσιο της ανάλυσης της επένδυσης σε εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων.

–          Διαφορές μεταξύ εξαγοράς (buyout) και επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital).

–          Ρίσκα και κόστη των επενδύσεων σε εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων.

–          Εναλλακτικές μορφές αποεπένδυσεις και ο αντίκτυπος στην αξία της επένδυσης.

Ενότητα 4: Εμπορεύματα

–          Χαρακτηριστικά διαφορετικών τύπων εμπορευμάτων (πολύτιμα μέταλλα, βιομηχανικά μέταλλα, γεωργικά προϊόντα, ενέργεια).

–          Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαφορετικές κατηγορίες εμπορευμάτων.

–          Μέθοδοι αποτίμησης εμπορευμάτων και σύγκριση με τις μετοχές και τα ομόλογα.

–          Αγορές contango και backwardation.

–          Ανάλυση της σχέσης μεταξύ των τρεχουσών τιμών (spot prices) και των αναμενόμενων μελλοντικών τιμών (futures prices) σε αγορές contango και αγορές backwardation.

–          Χρήση παραγώγων για την τροποποίηση της έκθεσης σε εμπορεύματα.

–          Ο ρόλος των εμπορευμάτων σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds), Ιδιωτικά Κεφάλαια (Private Equity), Ακίνητα (Real Estate) και Εμπορεύματα (Commodities). Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών η παρουσίαση των εναλλακτικών επενδύσεων θα γίνει σε ρεαλιστικό πλαίσιο με την εκτενή χρήση παραδειγμάτων. 

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών: