ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Μάθηµα : Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

I.        Σύντοµη Περιγραφή

Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της δηµοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων (financial statements) είναι η παροχή πληροφοριών που είναι χρήσιµες για την λήψη αποφάσεων. Το µάθηµα της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων ασχολείται µε την κριτική διερεύνηση, ερµηνεία και αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε σκοπό την λήψη ορθολογικών επενδυτικών, χρηµατοδοτικών και επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές συνεισφέρουν σηµαντικά στην αποδοτική λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίων (capital markets), την αποδοτική κατανοµή πόρων στην οικονοµία και σχετίζονται µε τα επαγγέλµατα του χρηµατοοικονοµικού αναλυτή, του επενδυτικού συµβούλου, του αναλυτή πιστοληπτικής ικανότητας, του ορκωτού ελεγκτή, του διοικητικού στελέχους, του λογιστή κλπ. Η θεµατολογία του µαθήµατος αναφέρεται αρχικά στην χρήση λογιστικών πληροφοριών (µερίσµατα, ταµιακές ροές, ίδια κεφάλαια, κέρδη) κατά την διαδικασία της αποτίµησης µιας  επιχείρησης (valuation). Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση των κυριοτέρων µεθόδων που χρησιµοποιούνται κατά την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων (ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, καταστάσεις ταµιακών ροών). Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (return on equity), την ανάπτυξη και διατηρισηµότητα της κερδοφορίας (growth and sustainability of earnings).

II.   Θεµατικές Ενότητες

 

1.   Λογιστικές Καταστάσεις και Αποτίµηση Επιχειρήσεων

 

2.    Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

III.           ∆ιδακτικό Υλικό

IV.           Βαθµολογία