Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μάθημα: Ανάλυση Χρονοσειρών

Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Απέργης

 

Περιγραφή Μαθήματος

Η Χρηματοοικονομική Οικονομετρία είναι η σύμπτυξη χρηματοοικονομικής θεωρίας και οικονομετρικής ανάλυσης. Δίνει τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεται η στατιστική επαλήθευση των χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικά με την λειτουργία των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και τον σχηματισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Η χρησιμοποίηση των οικονομετρικών μεθόδων θα δείξει την εγκυρότητα των χρηματοοικονομικών θεωριών και τυχόν ανεπάρκεια της διαδικασίας αυτής θα δείξει την ανάγκη εισαγωγής νέων μεθόδων ή επενδυτικών στρατηγικών.

Το μάθημα ξεκινά με υποδείγματα όπου οι χρηματοοικονομικές αποδόσεις εκτιμώνται μέσω time-varying διαδικασιών, με δεδομένο το γεγονός ότι οι τιμές διαφόρων περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα (διακύμανση) σε συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι που ακολουθούνται εν συνεχεία από περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας. Στην συνέχεια το μάθημα παρουσιάζει χρηματοοικονομικά υποδείγματα και εργαλεία που επιτρέπουν την πρόβλεψη αποδόσεων και κινδύνου για διάφορα περιουσιακά (χρηματοοικονομικά) στοιχεία. Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε συνθήκες διάχυσης (contagion) ανάμεσα στις αγορές, ενώ οι τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων να δείχνουν μεγαλύτερη συσχέτιση σε πτωτικές συνθήκες, ενώ οι τιμές σε συγκεκριμένες αγορές να ικανοποιούν μακροχρόνιες σχέσεις με συγκεκριμένους προσδιοριστικούς παράγοντες.

 

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει αυτό το μάθημα;

Το μάθημα είναι χρήσιμο στους φοιτητές του ΜΠΣ που σχεδιάζουν να πάρουν και άλλα μαθήματα με περισσότερο εμπειρικό προσανατολισμό, καθώς και στους φοιτητές που θέλουν να καταλάβουν τα εργαλεία μέσω των οποίων μπορούν να αναλύσουν και να μοντελοποιήσουν τις τιμές διαφόρων χρεογράφων άλλων περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, το μάθημα προτείνεται για φοιτητές που χρησιμοποιούν εμπειρική έρευνα στις διατριβές τους, αφού το μάθημα καλύπτει ένα εκτεταμένο εύρος οικονομετρικών εργαλείων.

 

Βιβλίο ή σημειώσεις

Οι διαλέξεις βασίζονται κύρια σε σημειώσεις που παρέχονται από τον διδάσκοντα.

 

Βαθμολόγηση

Υπάρχουν εβδομαδιαίες ασκήσεις επανάληψης που βασίζονται σε άσκηση στους υπολογιστές του εργαστηρίου, όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ατομική βάση. Δεν γίνονται αποδεκτές εργασίες εκτός καθορισμένου χρόνου. Κάθε εργασία βαθμολογείται και όλες έχουν το ίδιο βάρος. Τέλος, υπάρχει και μια τελική (πρακτική) εξέταση στο τέλος του μαθήματος. Η στάθμιση είναι 40% εργασίες και 60% τελική εξέταση.

 

Software

Οι μαθητές χρησιμοποιούν software που είναι διαθέσιμο στο εργαστήριο του τμήματος, εκτός εάν είναι ήδη εξοικειωμένοι με άλλο λογισμικό.

 

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση είναι αναγκαία για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος.

 

Θέματα που καλύπτονται

 1. Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών αποδόσεων
 2. a. Αποτελεσματικότητα αγορών
 3. b. Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα
 4. c. Υποδείγματα μέσων όρων
 5. ARMA υποδείγματα
 6. e. Αξιολόγηση υποδείγματος
 7. Πρόβλεψη κινδύνου
 8. ARCH υποδείγματα
 9. ARCH-in-mean υποδείγματα
 10. c. GARCH υποδείγματα
 11. d. EGARCH και άλλα μη γραμμικά υποδείγματα

e.VAR/VECM υποδείγματα, αιτιώδεις σχέσεις κατά Granger, πολυμεταβλητά υποδείγματα GARCH.

 1. πρόβλεψη αποδόσεων και κινδύνου για πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία
 2. a. Διανυσματικά υποδείγματα μέσου
 3. Υποδείγματα τυχαίου περιπάτου και συνολοκλήρωση
 4. a. Συνολοκλήρωση και υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος
 5. b. Πρόβλεψη μέση υποδειγμάτων συνολοκλήρωσης
 6. Γραμμικά υποδείγματα
 7. Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια και το υπόδειγμα CAPM
 8. Υπόδειγμα CAPM βασιζόμενο σε υποδείγματα κατανάλωσης
 9. Μέθοδος GMM
 10. Μη γραμμικά υποδείγματα
 11. a. Υποδείγματα TAR, STAR, SETAR.
 12. Υποδείγματα σε Panel data
 13. Έλεγχοι χρονοσειρών και panel
 14. Ειδικά θέματα
 15. a. Εποχικότητα
 16. b. SVAR υποδείγματα
 17. VAR υποδείγματα: Impulse responses και variance decompositions
 18. d. Κριτήρια προβλέψεων
 19. e. Logit και Probit υποδείγματα