Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

02-07-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Διδάσκων: 

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΙΚ01 Εξάμηνο Σπουδών: 5ο, 7ο

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus:

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Εργαστηριακές Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διατύπωση οικονομετρικού υποδείγματος και των υποθέσεων του

Συλλογή, διαχείριση και εισαγωγή δεδομένων για την εκτίμηση ενός οικονομετρικού υποδείγματος

Έλεγχος καταλληλόλητας μοντέλου και επαναπροσδιορισμός του (misspecification testing)

Επιλογή καταλληλότερων επεξηγηματικών μεταβλητών σε ένα μοντέλο: μεθοδολογιές General to Specific και Specific to General.

Ανάλυση Χρονοσειρών, Στασιμότητα, Στοχαστική και ντερερμινιστική τάση, Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας, Μοντέλα ARIMA(p,d,q), Συνολοκλήρωση

Ανάλυση διαστρωματικών δεδομένων με χρονοσειρές (panel data), Fixed και Random Effects.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μέσα από εφαρμογές τις θεωρητικές έννοιες και τα εργαλεία που έχουν διδαχθεί στο μάθημα της Οικονομετρίας.

Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με όλα τα βήματα μιας μελέτης αρχίζοντας από τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, την εισαγωγή τους στο κατάλληλο πρόγραμμα και την εκτίμηση και ερμηνεία ενός καλώς ορισμένου οικονομετρικού μοντέλου.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα χρησιμοποιηθούν το Excel καθώς και το οικονομετρικό πρόγραμμα gretl το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους καθώς είναι ελεύθερο λογισμικό. Η γνώση των παραπάνω δεν είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος καθώς η εκμάθηση τους και η εξοικείωση με αυτά είναι από τους πρωταρχικούς στόχους των διαλέξεων.

Το μάθημα διδάσκεται εξ ολοκλήρου στο Εργαστήριο ΗΥ και για το λόγο αυτό υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να το δηλώσουν.

Η ύλη θα καλυφθεί από σημειώσεις και άρθρα που θα δίνονται από το διδάσκοντα.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο στο Εργαστήριο Υπολογιστών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Η/Υ, εξειδικευμένο στατιστικό λογισμικό, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις με εργαστηριακές ασκήσεις (Lectures with personal assignments)50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων. (Study and analysis of scientific papers and book chapters)100
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση μία τελική γραπτή εξέταση μετά το πέρας της διδασκαλίας όλων των ενοτήτων που περιγράφονται σε αυτό το περίγραμμα καθώς και από τη συμμετοχή τους στις εβδομαδιαίες διαλέξεις.

Η εξέταση γίνεται στο Εργαστήριο ΗΥ με τη βοήθεια υπολογιστών και με ανοιχτές σημειώσεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία