ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Μάθηµα : Ειδικά Θέµατα Λογιστικής

I.        Σύντοµη Περιγραφή

Το µάθηµα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τα ειδικά θέµατα της λογιστικής διαχείρισης των διεταιρικών συναλλαγών. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των µεθόδων αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι επιχειρήσεις µεταξύ τους και των διάφορων µορφών οµίλων που συστήνουν (κάθετος, µικτός, σύνθετος, οριζόντιος, όµιλος αµοιβαίων συµµετοχών). Παράλληλα, γίνεται αναφορά των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την υποχρέωση, απαλλαγή και εξαίρεση των οµίλων επιχειρήσεων να συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Στη συνέχεια αναλύονται οι διαδικασίες κατάρτισης ενοποιηµένου ισολογισµού και ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως καθώς και ο λογιστικός χειρισµός σηµαντικών θεµάτων (διαφορές ενοποίησης, δικαιώµατα µειοψηφίας, αποτίµηση συγγενών). Τέλος, το µάθηµα εστιάζει σε ενδοεταιρικά ζητήµατα όπως χρεοαπαιτήσεις, αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων, έσοδα – έξοδα και µερίσµατα εισπρακτέα – πληρωτέα µεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων.

II.   Θεµατικές Ενότητες

1η  Ενότητα: Εισαγωγή στη Λογιστική των Οµίλων

2η  Ενότητα: Συµµετοχές και Χρεόγραφα: ∆ιάκριση και Αποτίµηση σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

3η  Ενότητα: Εταιρικοί Μετασχηµατισµοί

4η  Ενότητα: Συνδεµένες Επιχειρήσεις

5η  Ενότητα:  Υποχρέωση,  Απαλλαγή  &  Εξαίρεση  Κατάρτισης  Ενοποιηµένων  Οικονοµικών Καταστάσεων

6η  Ενότητα: ∆ιαδικασίες Ενοποίησης

7η  Ενότητα: ∆ιαφορές Ενοποίησης, ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας και Αποτίµηση Συγγενών Επιχειρήσεων 8η  Ενότητα: Ενοποίηση Κάθετου Οµίλου, Μικτού Οµίλου, Σύνθετου Οµίλου, και Οµίλου Αµοιβαίων Συµµετοχών

9η    Ενότητα: Απάλειψη Λοιπών Ενδοεταιρικών Συναλλαγών (Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις, Έσοδα – Έξοδα, Κερδών – Ζηµιών)

10η  Ενότητα: Ενδoεταιρικά µερίσµατα πληρωτέα – εισπρακτέα

III.           ∆ιδακτικό Υλικό

 

IV.           Βαθµολογία