ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Το μάθημα θα έχει τη δομή παρουσιάσεων και συζητήσεων με υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη μεγάλων εταιρειών σε ένα εύρος θεματολογίας που εμπίπτει στο αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης. Η θεματολογία μπορεί να διαχωριστεί με βάση δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι κατά πόσο αυτή αφορά στην αλληλεπίδραση της εταιρείας με το εταιρικό περιβάλλον (ανταγωνισμός, θεσμικό πλαίσιο, οικονομία, διεθνοποίηση, κ.α.) ή στα εσωτερικά χαρακτηριστικά της (οργανόγραμμα, αποζημιώσεις στελεχών, κίνητρα, κλπ). Το δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει με το κατά πόσο η θεματολογία αφορά στο θεσμικό/νομικό πλαίσιο ή σε θέματα λειτουργίας της εταιρείας καθώς και του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι φοιτητές θα εξεταστούν με παρουσίαση εργασίας που θα βασίζεται στο υλικό που θα αναπτυχθεί στις παρουσιάσεις. Εκτός της ποιότητας της εργασίας, η συμμετοχή στο μάθημα θα ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.

 

 Ενδεικτική Θεματολογία Διαλέξεων

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης,

Γραφείο 331, τηλ. 414-2187

Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 4-6, ή κατόπιν συνεννοήσεως

Νικόλαος Κουρογένης

Γραφείο 332, τηλ. 414-2142

Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 4-6, ή κατόπιν συνεννοήσεως

nkourogenis@yahoo.com

 

 

Bibliography: (ενδεικτικά)

Shleifer and R. Vishny, [SV], “ A Survey of Corporate Governance”, JF, 1997