Εταιρική Διακυβέρνηση (Master in Banking and Finance Law)

19-06-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Το μάθημα θα έχει τη δομή παρουσιάσεων και συζητήσεων με υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη μεγάλων εταιρειών σε ένα εύρος θεματολογίας που εμπίπτει στο αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης. Η θεματολογία μπορεί να διαχωριστεί με βάση δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι κατά πόσο αυτή αφορά στην αλληλεπίδραση της εταιρείας με το εταιρικό περιβάλλον (ανταγωνισμός, θεσμικό πλαίσιο, οικονομία, διεθνοποίηση, κ.α.) ή στα εσωτερικά χαρακτηριστικά της (οργανόγραμμα, αποζημιώσεις στελεχών, κίνητρα, κλπ). Το δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει με το κατά πόσο η θεματολογία αφορά στο θεσμικό/νομικό πλαίσιο ή σε θέματα λειτουργίας της εταιρείας καθώς και του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι φοιτητές θα εξεταστούν με παρουσίαση εργασίας που θα βασίζεται στο υλικό που θα αναπτυχθεί στις παρουσιάσεις. Εκτός της ποιότητας της εργασίας, η συμμετοχή στο μάθημα θα ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.

 

 Ενδεικτική Θεματολογία Διαλέξεων

 

 • Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις- Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης
 • Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης του κ.ν. 2190/1920
 • Διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες, όπως οι ν. 3016/2002, 3461/2006, 3693/2008, 3873/2010 και 3884/2010, και οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (γνωστός και ως Κώδικας του ΣΕΒ)
 • Ο ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον έλεγχο των διοικητικών αποφάσεων
 • Ο ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ δανειστών και επιχείρησης
 • Ο ρόλος των εποπτών στην εταιρική διακυβέρνηση
 • Financial reporting and external audit
 • Activism
 • Εταιρική διακυβέρνηση και ιδιοκτησιακό καθεστώς
 • Εταιρική διακυβέρνηση, εισαγωγή στο χρηματιστήριο και άλλες εταιρικές πράξεις

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης,

Γραφείο 331, τηλ. 414-2187

Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 4-6, ή κατόπιν συνεννοήσεως

Νικόλαος Κουρογένης

Γραφείο 332, τηλ. 414-2142

Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 4-6, ή κατόπιν συνεννοήσεως

nkourogenis@yahoo.com

 

 

Bibliography: (ενδεικτικά)

Shleifer and R. Vishny, [SV], “ A Survey of Corporate Governance”, JF, 1997

 • OECD Principles of Corporate Governance (1999/2004)
 • Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • Goergen M., [G], Εταιρική διακυβέρνηση: Μια διεθνής θεώρηση, ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, 2015
 • Larcker , B. Tayan, [LT], Corporate Governance Matters: A closer look, FT Press 2011.
 • Damodaran Aswath, [DAM], Applied Corporate Finance, 3rd edition, WILEY, 2011
 • Tirole , [ TIR], Theory of Corporate Finance , PRINCETON , 2006,
 • Paredes, , [P LR] “Too much Pay, Too much Deference: Behavioral Corporate Finance, CEOS and Corporate Governance”, FSU Law Review, 2005
 • Aghion, and R. Holden, [AH] Incomplete Contracts and the Theory of the Firm: What have we learned over the past 25 years”, JEP, 2011
 • Enriques and P. Volpin,[EV], “Corporate Governance Reforms in continental Europe”, JEP, 2007