Φορολόγηση Επιχειρήσεων (Master in Banking and Finance Law)

19-06-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Διδάσκων : Κωνσταντίνος Χαλέβας

 

Το μάθημα «Φορολόγηση Επιχειρήσεων» έχει ως κύριο σκοπό να εκπαιδεύσει το  φοιτητή ώστε  να κατανοήσει, πλήρως, το σύστημα φορολογίας των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αναλύονται βάσει των διατάξεων, κυρίως, της φορολογίας εισοδήματος και μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ακόλουθαθέματα:

  • Ο προσδιορισμός των φορολογικών αποτελεσμάτων και υποχρεώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσω της εφαρμογής των διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
  • Η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας
  • Η φορολογική αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν:

      o Ενδοομιλικά μερίσματα & ενδοομιλικές συναλλαγές

      o Μεταφορά λειτουργιών

      o Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές κλάδων)

      o Εκκαθάριση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας

      o Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες

  • Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
  • Η εκκαθάριση και η καταβολή του φόρου.

Τέλος, γίνεται αναφορά σε επιλεγμένες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).