Μακροοικονομική Ι

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Μακροοικονομική Ι

Διδάσκων: Χριστόδουλος Στεφανάδης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΑΚ01 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στα Αγγλικά)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 7,5

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Το Εθνικό Εισόδημα μιας Χώρας.
 2. Μέτρηση Κόστους Ζωής.
 3. Οικονομική Μεγέθυνση.
 4. Αγορές των Συντελεστών Παραγωγής.
 5. Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.
 6. Ανεργία.
 7. Θεωρία Επιχειρηματικών Κύκλων – Μοντέλα Κευνσιανού Σταυρού, IS/LM.
 8. Συναθροιστική Ζήτηση και Προσφορά..
 9. Χρήμα και Πληθωρισμός.
 10. Ανοικτή Οικονομία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις μεθόδους αξιολόγησης του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας. Το μάθημα επικεντρώνεται στις μοντέλα που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να εξετάσουν τη γενική οικονομική κατάσταση μιας χώρας, όπως και για να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης αυτής της οικονομικής κατάστασης. Αναλύει τις αιτίες και μηχανισμούς της μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης εξετάζει τις αιτίες και μηχανισμούς των οικονομικών υφέσεων (ή κρίσεων) και του πληθωρισμού, καθώς και τις σχετικές κυβερνητικές πολιτικές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Έχουν γνώση των βασικών εργαλείων και τεχνικών της μακροοικονομικής.
• Έχουν κατανόηση των χαρακτηριστικών της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.
• Έχουν κατανόηση των χαρακτηριστικών των βραχυπρόθεσμων οικονομικών κύκλων.
• Έχουν κατανόηση των συνεπειών (θετικών ή αρνητικών) διαφόρων κρατικών πολιτικών.

Γενικές Ικανότητες

• Αυτόνομη εργασία.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 135.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Ασκήσεις και ερωτήσεις ανάπτυξης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

N. Gregory Mankiw and Laurence M. Ball. Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Εκδόσεις Gutenberg, 2013.