Τίτλος Μαθήματος: Νευροχρηματοοικονομική

Διδάσκων: Δημήτριος Βολιώτης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΘΠ02 Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Υποδείγματα λήψης απόφασης στην ψυχολογία και την συμπεριφορική οικονομική
 • Θεωρία Προοπτικής
 • Νευροοικονομική και οι λειτουργίες του εγκεφάλου
 • Νευροοικονομική Αποφάσεις με ρίσκο και αβεβαιότητα
 • Διαχρονική Επιλογή και Αυτό-έλεγχος
 • Η λειτουργία του εγκεφάλου στις κοινωνικές επιλογές
 • Λήψη απόφασης και Νευροοικονομική των συναισθημάτων
 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Αποφάσεις. Εισαγωγή στην Νευροχρηματοοικονομική
 • Το επενδυτικό κύκλωμα της ανταμοιβής και επενδυτικές επιλογές
 • Επενδυτικές επιλογές και το κύκλωμα του φόβου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η νευροχρηματοοικονομική αποτελεί το προϊόν μια διεπιστημονικής συνεύρεσης της χρηματοοικονομικής, συμπεριφορικής οικονομικής, πειραματικής ψυχολογίας και νευρο-επιστήμης. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εργαλείων της νευροοικονομικής και των βασικών αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από την υφιστάμενη βιβλιογραφία.

Οι φοιτητές επιλέγοντας το μάθημα αυτό θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά πορίσματα αναφορικά με την διαδικασία λήψης απόφασης από διαφορετικές επιστήμες. Επίσης θα φοιτητές θα γνωρίσουν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία , όπως οι πειραματικές μέθοδοι στην οικονομική, την ψυχολογία και τις νευροεπιστήμες.

Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη28
Εκπόνηση Μελέτης50
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας20
Σύνολο Μαθήματος (13 ώρες ανά πιστωτική μονάδα)150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα προκύψει  από την ανάπτυξη δύο δοκιμίων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης μίας εξ αυτών. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από την ίση στάθμιση του βαθμού που θα λάβουν οι φοιτητές από τις δύο παραδοτέες εργασίες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από ομάδες των δύο φοιτητών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Paul Glimcher και Ernst Fehr, “Neuroeconomics. Decision Making and the Brain”, 2nd Edition, Academic Press 2014
 • David Just, “Introduction to Behavioral Economics” ,Wiley, 2014