ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΥΡΟΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εμ. ΤΣΙΡΤΑΚΗΣ

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Η νευροχρηματοοικονομική αποτελεί το προϊόν μια διεπιστημονικής συνεύρεσης της χρηματοοικονομικής, συμπεριφορικής οικονομικής, πειραματικής ψυχολογίας και νευρο-επιστήμης. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εργαλείων της νευροοικονομικής και των βασικών αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από την υφιστάμενη βιβλιογραφία.

Οι φοιτητές επιλέγοντας το μάθημα αυτό θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά πορίσματα αναφορικά με την διαδικασία λήψης απόφασης από διαφορετικές επιστήμες. Επίσης θα φοιτητές θα γνωρίσουν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία , όπως οι πειραματικές μέθοδοι στην οικονομική, την ψυχολογία και τις νευροεπιστήμες.

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από εργασίες  και την εξέταση. Οι εργασίες αφορούν παρουσιάσεις άρθρων και  θα πραγματοποιηθούν από ομάδες φοιτητών.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Paul Glimcher και Ernst Fehr, “Neuroeconomics. Decision Making and the Brain”, 2nd Edition, Academic Press 2014

David Just, “Introduction to Behavioral Economics” ,Wiley, 2014