Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

02-07-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Διδάσκων: Δημήτριος Κυριαζής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΙΚ01 Εξάμηνο Σπουδών: 8ο

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιλογής (Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων)

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/courses/XTD123/

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, ορισμοί & ιστορία Σ&Ε
 2. Τα Κίνητρα των Σ&Ε (βασικές θεωρίες)
 3. Η Αποδοτικότητα των Σ&Ε
 4. Στρατηγικές Εξαγοράς και Μορφές Αμύνης
 5. Αποτίμηση Εταιριών –Στόχων Εξαγοράς
 6. Τρόποι Πληρωμής του Τιμήματος Εξαγοράς
 7. Λογιστικός Χειρισμός των Σ&Ε βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
 8. Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις :
• Των μορφών των επιχειρηματικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις) και των λόγων/κινήτρων που εξηγούν τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Των διαφόρων μεθόδων εύρεσης της απόδοσης των Σ&Ε που εφαρμόζονται διεθνώς από την ακαδημαϊκή εμπειρική έρευνα (π.χ. event studies –abnormal returns methodology, εύρεση προσαρμοσμένης λειτουργικής απόδοσης, κ.λπ.) και τα αποτελέσματα των μελετών αυτών σχετικά με το επίπεδο των αποδόσεων αυτών και την κατανομή τους μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όπως επίσης και τους παράγοντες που επιδρούν κατά τη διαμόρφωσή τους.
• Των διαφόρων στρατηγικών εξαγοράς και τακτικών αμύνης από πλευράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.
• Των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης εταιριών που εφαρμόζονται διεθνώς σε περιπτώσεις εξαγορών με μια ειδική αναφορά μεταξύ άλλων σε εταιρίες (τράπεζες) του χρηματοπιστωτικού τομέα και των ιδιαιτεροτήτων του τραπεζικού κλάδου.
• Του υπολογισμού και της σημασίας της δημιουργίας συνεργειών
• Διαφόρων εξειδικευμένων θεμάτων Σ&Ε που σχετίζονται με το μέσο πληρωμής (μετρητά, μετοχές ή άλλο), το λογιστικό τρόπο χειρισμού που υποδεικνύει το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 (I.F.R.S.3) και το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που αφορούν στην :
– εκμάθηση των μεθόδων επιχειρηματικών γεγονότων (event-studies) για τον υπολογισμό των μη-κανονικών (abnormal returns) αποδόσεων (με την εφαρμογή υποδειγμάτων παλινδρόμησης και άλλων οικονομετρικών υποδειγμάτων και των απαραίτητων στατιστικών ελέγχων), προκειμένου να μελετηθεί η επίπτωση στον πλούτο των μετόχων που έχει η δημόσια ανακοίνωση ενός επιχειρηματικού γεγονότος (π.χ. Σ&Ε)
– ανάγνωση διεθνών επιστημονικών άρθρων υψηλής ποιότητας και καινοτομικότητας που έχουν σχέση με θεωρητική και εμπειρική έρευνα από ακαδημαϊκούς και άρθρα από διεθνείς εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων σχετικά με θέματα επιτυχημένης στρατηγικής Σ&Ε
– ανάγνωση και κατανόηση μελετών αποτίμησης επιχειρήσεων από διεθνείς επενδυτικούς οίκους με απώτερο σκοπό τη συγγραφή παρόμοιων μελετών από τους φοιτητές
– συλλογή πρωτογενών στοιχείων για επιχειρήσεις και ανάλυσή τους ώστε να παραχθεί μελέτη αποτίμησης μια εταιρίας

Τέλος, οι φοιτητές/τριες εκτιμάται ότι με βάση τις μαθησιακές απαιτήσεις του περιεχομένου του μαθήματος θα αναπτύξουν ικανότητες:
– εμπειρικής έρευνας
– στρατηγικού τρόπου σκέψης
– ομαδικής εργασίας
– σωστής διαχείρισης χρόνου και
– επαγγελματισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις τους

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο (καθ’έδρας διδασκαλία)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την ανάρτηση υποστηρικτικών αρχείων (διαφα-νειών του διδάσκοντος στο PowerPoint, επιστημονικά άρθρα, μελέτες αποτίμησης επενδυτικών οίκων, αρχεία Excel) για το μάθημα και την επικοινωνία με τους φοιτητές (ανακοινώσεις του διδάσκοντος, κ.λπ)

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 42
Συζήτηση μικρών εργασιών (5) στην τάξη 10
Προετοιμασία για παράδοση των μικρών εργασιών (projects) 20
Αυτοτελής Μελέτη 30
Υποχρεωτική ομαδική γραπτή εργασία αποτίμησης επιχείρησης (valuation report) 48
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • 50% ομαδική γραπτή εργασία αποτί-μησης επιχείρησης (παράδοση σε μορφή word και excel)
 • 50% συμμετοχή στη συζήτηση στην τάξη των μικρών εργασιών (ασκήσεις, εργασία υπολογισμού μη – κανονικών απο-δόσεων, συζήτηση ακαδημαϊκών και άλλων επιστημονικών άρθρων) που αφο-ρούν σε ενότητες του μαθήματος

Κριτήρια αξιολόγησης προσβάσιμα στην ιστοσελίδα:

https://eclass.unipi.gr/courses/XTD123/

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Βιβλιογραφία

Βασική Eλληνική Βιβλιογραφία

Κυριαζής, Δ. (2016). «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές», 2η έκδ., Αθήνα, Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ.

Ξένη Βασική Βιβλιογραφία

Damodaran, A. (2011).  Applied Corporate Finance, 3nd edition, John Wiley & Sons.

De Pamphilis, D. (2014). Mergers, Acquisitions, and other Restructuring Activities. Elsevier Inc., 7th edition,

Sudarsanam, S. (2003). Creating Value from Mergers and Acquisitions : The Challenges. An Integrated and International Perspective. Prentice Hall, 2003.

Επιστημονικά άρθρα

 1. Alexandridis, G., N. Antypas and N.Travlos (2017). Value creation from M&As : New evidence, Journal of Corporate Finance, 45, 623-650.
 2. Alexandridis, G., Petmezas, D. and Travlos, N. (2010). Gains from Mergers and Acquisitions Around the World: New Evidence. Financial Management, 39 (4) : 1671-1695.
 3. Draper, P. and Paudyal, K. (2006). Acquisitions : Private versus public. European Financial Management, 12, 57-80.
 4. Ghosh, A. (2001). Does operating performance really improve following corporate acquisitions? Journal of Corporate Finance, 7, 151–178.
 5. Golubov, A., Petmezas, D. and Travlos, N. (2012). Empirical M&A research: A review of methods, evidence and managerial implications. In the Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance edited by Adrian Bell, Chris Brooks and Marcel Prokopczuk published by Edward Elgar.
 6. Ηealy P., Palepu & Ruback R. (1992). Does Corporate Performance improve after mergers ? Journal of Financial Economics, 31 : 135-175.
 7. Hoberg, G. and Phillips, G. (2010). Product Market Synergies and Competition in Mergers and Acquisitions: A Text-Based Analysis. Review of Financial Studies, 23 : 3773-3811.
 8. Kyriazis, D. and Diacogiannis, G. (2008). The Determinants of Wealth Gains in Greek Takeover Bids. International Research Journal of Finance and Economics, 22 :162-177.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Corporate Finance, Journal of Finance, Financial Management, European Financial Management, e.tc.

Διαδικτυακοί τόποι (Internet Sites)

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/