Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Διδάσκων: Νικήτας Πιττής, Καθηγητής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην αρχή της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης σε διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
  1. Οι τρείς τύποι των αποφάσεων: επενδυτικές, χρηματοδοτικές και διανομής κερδών
  2. Μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων ή όλων των ενδιαφερομένων μερών; Διαφορετικές προσεγγίσεις βάσει των διαφορετικών χωρών δραστηριοποίησης της πολυεθνικής επιχείρησης που σχετίζεται με διαφορετικό νομικό πλαίσιο, και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
 2. Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου και η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου σε διεθνές περιβάλλον
  1. Το CAPM και άλλα υποδείγματα (APT, 3factor Fama and French, κ.λπ) για την αποτίμηση του κινδύνου και απόδοσης στην πράξη
  2. Κίνδυνος χώρας, συναλλαγματικός κίνδυνος, επιχειρηματικός κίνδυνος και χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η σχέση τους με τους παράγοντες betas των μετοχών.
  3. Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc) και τα συστατικά τους στοιχεία (κόστος κεφαλαίου κοινών μετοχών, betas, και κόστους δανεισμού) για διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με διαφορετικά περιθώρια πιστωτικού κινδύνου κρατικού χρέους, συναλλαγματικό κίνδυνο και διαφορετικό επίπεδο πληθωρισμού.
 3. H αναζήτηση της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης διεθνών επιχειρήσεων
  1. Μέθοδος του Κόστους Κεφαλαίου (τυπική και βελτιωμένη μορφή)
  2. Μέθοδος της Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας
  3. Μέθοδος συγκρισίμων εταιριών κλάδου
 4. Μέθοδοι Αποτίμησης διεθνών επιχειρήσεων
  1. Προεξοφλημένες Ροές μερισμάτων
  2. Προεξοφλημένες ελεύθερες ταμειακές ροές και η σχέση αυτών με την μερισματική πολιτική για την αποτίμηση εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. τράπεζες)
  3. Συγκρίσιμες εταιρίες κλάδου
  4. Αποτίμηση με εισηγμένων (ιδιωτικών) εταιριών

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εξετάζει πρακτικές εφαρμογές προβλημάτων χρηματοοικονομικής που αντιμετωπίζουν πολυεθνικές/διεθνείς επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους στις διαφορετικές χώρες που λειτουργούν.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις :
• του στόχου της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα αγορών, νομικού πλαισίου και εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτά έχουν χωρισθεί βάσει της διάσημης μελέτης των LaPorta, Lopez-de-Silanes, Shleifer and Vishny, R (1998) σε Αγγλοσαξωνικό, Γαλλικό, Γερμανικό και Σκανδιναυϊκό,
• της σχέσης μεταξύ απόδοσης και κινδύνου που προβλέπεται από το υπόδειγμα CAPM και οδηγεί στον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίων των πολυεθνικών επιχειρήσεων,
• των διαφόρων πρακτικών μεθόδων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την εύρεση της άριστης κεφαλαιακής δομής πολυεθνικών επιχειρήσεων,
• αποτίμησης διεθνών επιχειρήσεων με διάφορες μεθόδους.
Επίσης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που αφορούν :
• στη κατανόηση των προβλημάτων και της διαδικασίας λήψεως χρηματοοικο-νομικών αποφάσεων σε διεθνές περιβάλλον,
• στην αποτίμηση της αξίας των επιχειρηματικών επενδύσεων καθώς και ολόκληρων επιχειρήσεων σε διεθνές περιβάλλον.
Τέλος, οι φοιτητές/τριες εκτιμάται ότι με βάση τις μαθησιακές απαιτήσεις του περιεχομένου του μαθήματος θα αναπτύξουν ικανότητες:
– εμπειρικής έρευνας
– στρατηγικού τρόπου σκέψης
– ομαδικής εργασίας
– σωστής διαχείρισης χρόνου και
– επαγγελματισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις τους

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρηματικές αποφάσεις διεθνών επιχειρήσεων
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Λήψη αποφάσεων
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Υλικό