ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων (Asset Pricing)

 

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται θεωρίες που προσπαθούν να αποτιμήσουν την θεμελιώδη αξία (fundamental value) ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως μια μετοχή, ένα ομόλογο, ένα  αμοιβαίο κεφάλαιο κλπ, σε σχέση με την αγοραία τιμή του (market price). Από αυτά τα θεωρητικά υποδείγματα προκύπτουν παραγοντικά μοντέλα αποτίμησης αξιογράφων  που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στην πράξη. Τέτοιου είδους μοντέλα αποτίμησης χρησιμοποιούνται τόσο από επενδυτικές τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων,  hedge funds, όσο και από την ακαδημαική κοινότητα.

Ξεκινώντας από το υπόδειγμα αποτίμησης του καταναλωτή, θα εξετάσουμε θέματα και έννοιες, όπως η αναμενόμενη απόδοση, ο συντελεστής beta, το ασφάλιστρο κινδύνου, ο συντελεστής προεξόφλησης, και η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς μεταξύ άλλων.

Παράλληλα θα μελετήσουμε κλασικά μοντέλα αποτίμησης όπως τα μοντέλα  CAPM, ΑPT, CCAPM καθώς και διαφορετικές σύγχρονες πολυπαραγοντικές εκδοχές τους. Θα δούμε ποιες είναι οι διαφορές αυτών των υποδειγμάτων ως προς τους παράγοντες κινδύνου που θεωρούν σημαντικούς αλλά και ποιοι είναι οι περιορισμοί τους.

Τέλος, θα μάθουμε να εφαρμόζουμε τα διάφορα μοντέλα αποτίμησης σε πραγματικά οικονομικα δεδομένα, αλλά και να τα αξιολογούμε.

Κάποια από τα θέματα που θα εξεταστούν είναι:

Βιβλιογραφία:

Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, 2011. “Αποτίμηση Αξιογράφων και Επιλογή Χαρτοφυλακίου”, σημειώσεις.

http://web.xrh.unipi.gr/attachments/097_DMalliaropoulos.2016,notes.pdf

Andreas Krause, 2001. “An Overview of Asset Pricing Models”.

http://people.bath.ac.uk/mnsak/Research/Asset_pricing.pdf

J.H. Cochrane, 2000. “Asset Pricing”.  Princeton University Press.

http://ecsocman.hse.ru/data/018/648/1219/finbook.pdf