ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Τραπεζική Λογιστική

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν:

α.   να κατανοήσουν τη φύση καθώς και τις ιδιαιτερότητες των λογαριασμών των τραπεζών, καθώς και των εταιρειών leasing και Factoring.

β.   να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που οδήγησαν στη διαμόρφωση των λογαριασμών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων,

γ.   να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων.

Το μάθημα αναλύεται στις ακόλουθες επί μέρους ενότητες:

Γίνεται εκτενής ανάλυση βασικών εννοιών όπως του χρηματοοικονομικού μέσου, του ιστορικού κόστους, της εύλογης αξίας (fair-value), του πραγματικού επιτοκίου κ.λπ. Αναπτύσσονται οι αρχές αναγνώρισης και διακοπής αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησής τους.

Αναπτύσσεται σε βάθος η βασική αυτή εργασία των τραπεζών και συναφή αντικείμενα όπως ο εκτοκισμός, η εξυπηρέτηση και ο έλεγχος απομείωσης (impairment test).

Αναλύονται με λεπτομέρεια τα σύγχρονα αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία, η προέλευσή τους στα πλαίσια προστασίας του δανειστή καθώς και ο λογιστικός τους χειρισμός.

Αναλύονται έννοιες όπως η απόδοση μέχρι τη λήξη (yield-to-maturity), premium και discount, αποκοπή τοκομεριδίων (stripping) κ.λπ.

Αναλύονται με σαφήνεια οι παραδοσιακές καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι άντλησης κεφαλαίων από τις Τράπεζες.

Γίνεται συνοπτική εισαγωγή στα παράγωγα και αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες της λογιστικής τους.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον προσδιορισμό του κόστους μεταφοράς κεφαλαίων (Funds Transfer Pricing-FTP) που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την τιμολόγηση των προϊόντων και τη λήψη αποφάσεων