Τίτλος Μαθήματος: Τραπεζική Μικροοικονομική

Διδάσκων: Δημήτριος Καραναστάσης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΤΜΙ01 Εξάμηνο Σπουδών: 5ο & 7ο

Τύπος Μαθήματος: Ειδικότητας

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

1) Βασικές Μικροοικονομικές Έννοιες. Προτιμήσεις – Ωφέλεια – Συμπεριφορά του Καταναλωτή – Ζήτηση – Ελαστικότητα Ζήτησης – Ωφέλεια υπό καθεστώς Ρίσκου και Αβεβαιότητας – Συμπεριφορά του Παραγωγού – Οικονομίες Κλίμακός – Συνάρτηση Κερδών – Markup παραγωγού.

2) Δομή Τραπεζικού Τομέα, Υπόδειγμα Klein-Monti. Μονοπωλιακή Τράπεζα – Διάφορες μορφές Κόστους – Τέλειος Ανταγωνισμός – Δυοπώλιο Cournot – Δυοπώλιο με Ασύμμετρο Κόστος – Δυοπώλιο Stackelberg με γραμμικό κόστος

3) Η Τράπεζα ως Πάροχος Ρευστότητας, Υπόδειγμα Diamond-Dybvig. Ζήτηση για Ρευστές Αξίες – Τράπεζα ως Πάροχος Ρευστότητας – Βέλτιστη Ρευστότητα – Αρθρόες Αναλήψεις (bank runs) – Τρόποι Αντιμετώπισης

4) Ηθικός κίνδυνος. Βασικό Υπόδειγμα – Λύση με Συμμετρική Πληροφόρηση – Εισαγωγή Ηθικού Κινδύνου – Η Δεύτερη Βέλτιστη Λύση – Αριθμητικό Παράδειγμα

5) Δυσμενής Επιλογή. Βασικό Υπόδειγμα – Λύση με Πλήρη Πληροφόρηση – Λύση με Συμμετρική Πληροφόρηση – Συμμετρική Πληροφόρηση και Αποστροφή Ρίσκου – Αριθμητικό Παράδειγμα

6) Σηματοδότηση. Βασικό Υπόδειγμα – Μη ακριβή σήματα

7) Ατελή Συμβόλαια. Ορισμός –  Υπόδειγμα Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κεφαλαίου – Ατελή Συμβόλαια – Ατελή Συμβόλαια και Ιδιοκτησία

8) Η “Κατάρα του Νικητή”. Το Τραπεζικό Πρόβλημα – Βασικό Υπόδειγμα – Πιστοληπτικός Έλεγχος – Μονοπωλιακή Τράπεζα – Τραπεζικό Δυοπώλιο

9)  Χρήμα. Το διαγενεακό υπόδειγμα. Το διαγενεακό υπόδειγμα – Κεντρικός σχεδιαμσός – Χρυσός κανόνας – “Λογιστική” ισορροπία – Χρηματική ισορροπία –  Προφορά χρήματος – Χρηματικό υπόδειγμα με παραγωγή – Οι τράπεζες ως δημιουργοί ρευστότητας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην μικροοικονομική θεμελίωση της σύγχρονης τραπεζικής θεωρίας και της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση υποδειγμάτων που περιγράφονται σε περιβάλλον ασύμμετρης πληροφόρησης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το βασικά εργαλεία της μικροοικονομικής θεωρίας και της θεωρίας συμβολαίων ειδικότερα, ώστε να κατανοήσουν τα βασικά φαινόμενα της τραπεζικής αγοράς και της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Μεταξύ αυτών, θα παρουσιαστεί η δομή και οργάνωση των πιστωτικών αγορών, η λειτουργία των τραπεζών ως πάροχοι ρευστότητας και ως επόπτες της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειζομένων, κα.. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων θα εξετάσουμε τον γενικότερο ρόλο της ενχρήματης οικονομίας και την σημασία της χρηματοπιστωτικής ευστάθειας.

Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Λήψη Αποφάσεων
  • Αναλυτική Σκέψη και Σύνθεση της Οικονομικής Πληροφορίας

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:

  • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • επίλυση προβλημάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Το μάθημα παρουσιάζεται μέσα από τις προσωπικές σημειώσεις του καθηγητή. Συναφές εγχειρίδιο είναι το προτεινόμενο. X.Freixas και J-C Rochet. Microeconomics of Banking, 2η έκδοση, MIT Press 2008

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Υλικό