Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Διδάσκων: Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών:

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υποβάθρου/Επιλογής 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
  1. Ισοζύγιο πληρωμών
  2. Αγορά συναλλάγματος
  3. Λογιστικές μετατροπές
 2. Κόστος και διαθεσιμότητα κεφαλαίων για διεθνείς επιχειρήσεις
  1. Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου σε διεθνές επίπεδο
  2. Αποφάσεις για διεθνείς επενδύσεις
  3. Πολιτικός κίνδυνος
 3. Προϋπολογισμός πολυεθνικών επενδύσεων
  1. Αποτίμηση διεθνών επιχειρήσεων
  2. Διασυνοριακές εξαγορές
 4. Άμεσες ξένες επενδύσεις
  1. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  2. Επιπτώσεις των ΑΞΕ στην συναλλαγματική ισοτιμία και τις εξαγωγές
 1. Διάρθρωση κεφαλαίων για διεθνείς επιχειρήσεις
  1. Έκδοση ομολόγων
  2. Έκδοση μετοχών
  3. Διαπραγμάτευση ξένων μετοχών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • Παρουσιάζει και αναλύει τα προβλήματα στο υπολογισμό του κόστους κεφαλαίων και στην χρηματοδότηση των διεθνών επιχειρήσεων,
 • περιγράφει και αναλύει την θεωρία διεθνούς χαρτοφυλακίου,
 • περιγράφει τις διασυνοριακές εξαγορές,
 • αναλύει τα προβλήτα και τις επιπτώσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • κατανοούν την διαδικασία λήψεως χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε διεθνές περιβάλλον,
 • αποτιμήσουν την αξία των επιχειρηματικών επενδύσεων καθώς και ολόκληρης της επιχείρησης σε διεθνές περιβάλλον,
 • να κατανοούν και να αναλύουν τα προβλήματα στην άντληση και ροή κεφαλαίων στην παγκόσμια αγορά.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρηματικές αποφάσεις διεθνών επιχειρήσεων
 • Αποτίμησης επενδύσεων και επιχειρήσεων σε διεθνές περιβάλλον
 • Αναγνώριση των επιπτώσεων των άμεσων ξένων επενδύσεων στην εγχώρια οικονομία
 • Σύνθεση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αποφάσεων διεθνών επιχειρήσεων, παγκόσμιων αγορών χρήματος και κεφαλαίου και της εγχώριας οικονομίας

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση PowerPoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

100% του βαθμού από την εκπόνηση και παρουσίαση  εργασίας στην αποτίμηση διεθνών επιχειρήσεων και επενδύσεων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων, Eitman, Stonehill, Moffett, Εκδόσεις πεδίο 2016, Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Α. Damodaran, Εκδόσεις Broiken Hill, 2015.

Υλικό