ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Σύντομη Περιγραφή

 Η Λογιστική είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη συστηματική συγκέντρωση, επεξεργασία, καταγραφή και παρουσίαση πληροφοριών, που αφορούν την επαγγελματική περιουσία και το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων.  Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις έννοιες των στοιχείων που συνθέτουν την περιουσιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης (ενεργητικό, καθαρή θέση, υποχρεώσεις), καθώς και των στοιχείων που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμά της (έσοδα, έξοδα). Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι παρουσίασης των συγχρόνων μεθόδων χρηματοοικονομικής αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, προκειμένου τα πορίσματά της να αποτελέσουν γνώμονα στη λήψη αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου, βασιζόμενων σε επιστημονικά κριτήρια.

Κατά την διάρκεια των διαλέξεων θα χρησιμοποιούνται τόσο πρακτικές εφαρμογές όσο και εφαρμοστικά παραδείγματα όπου απαιτείται.

Θεματικές Ενότητες

1η Ενότητα: Ισολογισμός.

2η Ενότητα: Αποτελέσματα  Χρήσεως.

3η Ενότητα: Λογιστικές Εγγραφές

4η Ενότητα: Αποτίμηση Αποθεμάτων και Εγγραφές Προσαρμογής

5η Ενότητα: Εγγραφές Προσδιορισμού Αποτελέσματος

6η Ενότητα: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Χρησιμοποιούμενα βοηθήματα: