Υποβολή Αιτήσεων – ΠΜΣ Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων  Νομικής, Τμημάτων Γενικού Δικαίου καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικείμενου της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συνολικό κόστος φοίτησης: 5.000 ευρώ. Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης,  παρακολούθηση: εξ αποστάσεως εκτός από τις πρώτες συναντήσεις και την τελική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υποβολή Αιτήσεων – ΠΜΣ Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.