Υποβολή Αιτήσεων

  Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων – Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης, υβριδική παρακολούθηση) Συνολικό κόστος φοίτησης: 6.000 ευρώ. Δικαιολογητικά Αίτηση συμμετοχής Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για την ολοκλήρωση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υποβολή Αιτήσεων.