Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων (ΧΔΔΟΜ)

Π.Μ.Σ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων

| Χρονική Διάρκεια, Κόστος Φοίτησης και Απαλλαγές

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα για το πρόγραμμα  πλήρους φοίτησης και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των σπουδών, μπορεί να γίνει από τη Συνέλευση, μόνο για σοβαρούς λόγους. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης παράτασης από τον Κανονισμό Σπουδών, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ..

 

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και με την προϋπόθεση λειτουργίας προγράμματος μερικής φοίτησης.

 

Κόστος Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 5.000 €. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τα τέλη διαμορφώνονται στο ποσό των 2.500 ευρώ για κάθε εξάμηνο και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης τα τέλη διαμορφώνονται στο ποσό των 1250 ευρώ για κάθε εξάμηνο.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 5.000 €.
Τα τέλη του προγράμματος πλήρους φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Αντίστοιχα, τα τέλη του προγράμματος μερικής φοίτησης καταβάλλονται σε οχτώ (8) ισόποσες δόσεις. Στην πρώτη δόση συνυπολογίζεται και το τέλος προεγγραφής

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων είναι οι ακόλουθες:

Τέλος προεγγραφής καταβολή με την αποδοχή της θέσης, 1η δόση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2024, 2η δόση μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2024, 3η δόση μέχρι τέλος Μαρτίου 2025, 4η δόση μέχρι τέλος Μαΐου 2025.

Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό τoυ τέλους προεγγραφής που έχει καταβάλει ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ.

Έκπτωση στα δίδακτρα του ΠΜΣ

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής για να παροτρύνει τη συμμετοχή περισσότερων του ενός υπαλλήλων από κάθε δημόσιο οργανισμό/μονάδα, καθώς τέτοια προσέγγιση θα βελτιστοποιήσει το όφελος του ΠΜΣ προς αυτή, αποφάσισε τη χορήγηση εκπτώσεων στα δίδακτρα του ΠΜΣ στην περίπτωση που από τον ίδιο οργανισμό/μονάδα εγγραφούν στο ΠΜΣ τουλάχιστον τρεις φοιτητές. Συγκεκριμένα:

Από 3 έως 5 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 10% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του/της συγκεκριμένου/ης οργανισμού/μονάδας
Από 6 έως 9 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 20% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του συγκεκριμένου οργανισμού/μονάδας
Για τουλάχιστον 10 φοιτητές ανά οργανισμό/μονάδα: 25% επί του συνόλου των διδάκτρων για έκαστο φοιτητή του/της συγκεκριμένου/ης οργανισμού/μονάδας
Όλες οι περιφέρειες και οι δήμοι θεωρούνται συνολικά ως μία μονάδα.

Επίσης υπάρχει 30% έκπτωση στους ένστολους του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού ενόψει συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Νόμος 4957/2022 – Άρθρο 86

ΦΕΚ 4899.Β-17-09-2022 Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης ΠΜΣ

ΦΕΚ4837.Β-01.08.2023 Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά https://apply.xrh.unipi.gr/apallages  από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής  των φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ και σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριων που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.  Στους δικαιούχους της απαλλαγής των τελών φοίτησης επιστρέφεται το ποσό των τελών φοίτησης που έχουν ήδη καταβάλει.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης Σπουδών

Αναστολή Σπουδών

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα προσωρινή αναστολή φοίτησης η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

You cannot copy content of this page