Μπότσαρη – Λογιστική

20-07-09 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Μπότσαρη Αντωνία

Μάθημα: Λογιστική 


Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην χρηματοοικονομική λογιστική και θέτει τις βάσεις για την κατανόηση των σύγχρονων θεμάτων της Λογιστικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής. Εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της λογιστικής και η ζήτηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Παρουσιάζονται οι βασικές οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων) και αναλύονται θέματα αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτές (Ενεργητικό, Υποχρεώσεις, Καθαρή Θέση, Έσοδα, Έξοδα). Εξετάζονται επίσης ο τρόπος καταχώρησης των λογιστικών πληροφοριών στο ημερολόγιο (διπλογραφική μέθοδος), η κατάρτιση ισοζυγίων, οι εγγραφές προσαρμογής, η διόρθωση λογιστικών λαθών, και η προετοιμασία των βασικών οικονομικών καταστάσεων στο τέλος της λογιστικής χρήσης.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

  • Παπάς, Α., “Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα”, Τόμος Α’ & Β’,   Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2005.
  • Γκίκας, Δ., “Χρηματοοικονομική Λογιστική: International Financial Reporting Standards, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2008.