Κόντος -Τραπεζική Λογιστική

09-09-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Γεώργιος Κόντος
Μάθημα: Τραπεζική Λογιστική

 bulletΠερίγραμμα Μαθήματος

 

 • Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στο Πλαίσιο Αρχών

 

 • Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ) – Οι μεταβατικοί λογαριασμοί

 

 • Λογιστική συναλλάγματος

Αναλύονται ειδικότερα οι μέθοδοι τήρησης των λογαριασμών συναλλάγματος, οι τιμές που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγμα, ο χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν καθώς και η ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών εξωτερικό.

 

 • Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά μέσα

Γίνεται εκτενής ανάλυση βασικών εννοιών όπως του χρηματοοικονομικού μέσου, του ιστορικού κόστους, της εύλογης αξίας (fair-value), του πραγματικού επιτοκίου κ.λπ. Αναπτύσσονται οι αρχές αναγνώρισης και διακοπής αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησής τους.

 

 • Χορηγήσεις

Αναπτύσσεται σε βάθος η βασική αυτή εργασία των τραπεζών και συναφή αντικείμενα όπως ο εκτοκισμός, η εξυπηρέτηση και ο έλεγχος απομείωσης (impairment test).

 

 • Leasing, Leaseback και factoring

Αναλύονται με λεπτομέρεια τα σύγχρονα αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία, η προέλευσή τους στα πλαίσια προστασίας του δανειστή καθώς και ο λογιστικός τους χειρισμός.

 

 • Ομόλογα

Αναλύονται έννοιες όπως η απόδοση μέχρι τη λήξη (yield-to-maturity), premium και discount, αποκοπή τοκομεριδίων (stripping) κ.λπ.

 

 • Καταθέσεις, repos, ομολογιακά δάνεια

Αναλύονται με σαφήνεια οι παραδοσιακές καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι άντλησης κεφαλαίων από τις Τράπεζες.

 

 • Λογαριασμοί αποτελεσμάτων


 • Λογαριασμοί τάξεως


 • Λογιστική των παραγώγων προϊόντων και λογιστική της αντιστάθμισης

Γίνεται συνοπτική εισαγωγή στα παράγωγα και αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες της λογιστικής τους.

 

 • Κοστολόγηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον προσδιορισμό του κόστους μεταφοράς κεφαλαίων (Funds Transfer Pricing-FTP) που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την τιμολόγηση των προϊόντων και τη λήψη αποφάσεων.

 

 • Οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων