Χρηματοοικονομική Λογιστική

02-02-12 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Μπότσαρη Αντωνία

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική


Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής επεκτείνει την κατανόηση των βασικών θεμάτων της Λογιστικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής. Οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Αναγνώριση εσόδων
  • Αποτίμηση στοιχείων του Ενεργητικού (ενσώματα πάγια, άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά μέσα)
  • Αποτίμηση υποχρεώσεων
  • Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
  • Εισαγωγή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

  • Μπάλας, Α. και Δ. Χέβας, “Χρηματοοικονομική Λογιστική”, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2009.
  • Γκίκας, Δ., “Χρηματοοικονομική Λογιστική: International Financial Reporting Standards, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2008.