Διακογιάννης – Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

21-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Διακογιάννης
Μάθημα: Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις


 

 Προπτυχιακό 6ου Εξαμήνου

Ι. Σκοπός

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά κριτήρια και μέθοδοι για την αξιολόγηση μετοχών, ομολογιών και χαρτοφυλακίων μετοχών και ομολογιών.
Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν το Dealing Room, όπου θα λύνουν ασκήσεις εφαρμογών με τη βοήθεια του Excel.


ΙΙ. Συγγράμματα

Γκλεζάκος Μ., Αξιολόγηση επιχειρήσεων, εκδότης Μ. Γκλεζάκος, 2006
Φίλιππας Ν.  Επενδύσεις, εκδόσεις Σμπίλια, 2005
Σύνολο ασκήσεων


ΙII. Αναλυτικό Περίγραμμα του Μαθήματος

1. Εισαγωγή

    * Χρηματοοικονομικές αποφάσεις εταιριών
    * Χρηματικές ροές
    * Στόχος εταιρίας
    * Είδη εταιρικών αξιογράφων
    * Αποφάσεις και στόχοι επενδυτών
    * Κριτήρια αξιολόγησης μετοχών
    * Κριτήρια αξιολόγησης ομολογιών

2. Αξιολόγηση Μετοχών με τη Βοήθεια Χρηματιστηριακών Δεικτών

    * Χρηματιστηριακή Αξία
    * Δείκτης τιμής μετοχής / Κέρδος ανά μετοχή ((P/E)
    * Δείκτης PEG
    * Μερισματική Απόδοση
    * Δείκτης τιμής μετοχής / Πωλήσεις ανά μετοχή
    * Δείκτης λογιστικής αξίας ανά μετοχή / Τιμή μετοχής (B/M)
    * Δείκτης Εμπορευσιμότητας.

Άσκηση 2: Χρηματοοικονομικοί δείκτες

3. Αξιολόγηση Μετοχών με τη Βοήθεια του Υποδείγματος του Markowitz

    * Απόδοση μετοχής
    * Μέση απόδοση μετοχής
    * Διασπορά της απόδοσης της μετοχής
    * Τυπική Απόκλιση της απόδοσης της μετοχής
    * Συντελεστής μεταβλητότητας
    * Συνδιακύμανση των αποδόσεων δυο μετοχών
    * Συντελεστής συσχέτισης

Άσκηση 3: Υπολογισμός των συντελεστών μεταβλητότητας 3 μετοχών με μηνιαίες και δι-μηνιαίες αποδόσεις

4. Χαρτοφυλάκια μετοχών

    * Απόδοση χαρτοφυλακίου
    * Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου
    * Διασπορά της απόδοσης χαρτοφυλακίου

Άσκηση 4: Υπολογισμός των συνδιακυμάνσεων και συντελεστών συσχέτισης  μετοχών με μηνιαίες αποδόσεις και στατιστικός έλεγχος για την σημαντικότατα των συντελεστών συσχέτισης.

5. Συστηματικός Κίνδυνος Μετοχών και Χαρτοφυλακίων

    * Μονοπαραγοντικό υπόδειγμα
    * Συντελεστής άλφα
    * Συντελεστής βήτα

Άσκηση 5: Υπολογισμός μιας μονοπαραγοντικής παλινδρόμησης

6. Διαφοροποίηση Κινδύνου

    * Διαφοροποίηση Markowitz
    * Διαφοροποίηση Sharpe
    * Διεθνής Διαφοροποίηση

Άσκηση 6: Τα οφέλη της διαφοροποίησης

7. Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά  Α

Άσκηση 7: Υπολογισμός των μέσων αποδόσεων, διασπορών και τυπικών αποκλίσεων. Έλεγχοι ισότητας των μέσων αποδόσεων.

8. Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά  Β

Άσκηση 8: Συντελεστής μεταβλητότητας χαρτοφυλακίων δύο μετοχών, συσχετίσεις χαρτοφυλακίων δύο μετοχών

9. Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά  Γ

Άσκηση 9: Υπολογισμός των αποδόσεων και διασποράς ενός χρηματιστηριακού δείκτη

10. Αποτίμηση Μετοχών Α

    * Αποτίμηση προνομιούχων μετοχών
    * Αποτίμηση κοινών μετοχών

Άσκηση 10: Υπολογισμός της τρέχουσας τιμής κοινής μετοχής

11. Αποτίμηση Μετοχών Β

    * Αποτίμηση κοινών μετοχών (άλλα υποδείγματα)

Άσκηση 11: Υπολογισμός της τρέχουσας τιμής κοινής μετοχής (άλλα υποδείγματα)

12. Αποτίμηση Ομολογιών

    * Αποτίμηση ομολογιών
    * Υπολογισμός της απόδοσης στη λήξη

Άσκηση 12: Υπολογισμός της τρέχουσας τιμής ομολογίας και υπολογισμός της απόδοσης στη λήξη ομολογίας.

13. Ανωμαλίες στις Χρηματιστηριακές Αγορές
 

ΙV. Υλικό Μαθήματος