Μικροοικονομική Ι – Στεφανάδης

17-10-08 web.xrh 0 comment

Διδάσκοντες: Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης
Μάθημα: Μικροοικονομική Ι


.

Το μάθημα Οικονομική Ι εισάγει τους φοιτητές στην αντίληψη του οικονομολόγου για τον κόσμο. Εξετάζει με ποιο τρόπο οι οικονομολόγοι προσεγγίζουν τη μελέτη τους. Διερευνάται ο ρόλος των υπο-θέσεων στην ανάπτυξη μιας θεωρίας και εισάγει την έννοια του οικονομικού υποδείγματος. Εξηγεί γιατί διενεργείται εμπόριο μεταξύ των ανθρώπων μιας χώρας αλλά και μεταξύ χωρών, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Εισάγονται τα βασικά εργαλεία της ζήτησης και προσφοράς, αναπτύσσεται η έννοια της ισορροπίας της αγοράς και εισάγεται η έννοια της ελαστικότητας. Εξετάζο-νται διάφορες δομές αγορών και τα αποτελέσματα των κρατικών παρεμβάσεων στη λειτουργία των αγορών.

 

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός για το μάθημα θα είναι 70% η τελική εξέταση και 30% η υποχρεωτική πρόοδος στη μέση του εξαμήνου . Όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται στις διαλέξεις θα περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Εγχειρίδια (διανέμονται δωρεάν):

 • Ν. Gregory Mankiw, Αρχές της Οικονομικής, Τόμοι Α & Β, Τυπωθήτω-Δάρδανος, Αθήνα 2001.
 • Παντελής Παντελίδη, Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση, Έκδοση 2003
 • Νίκος Βαρσακέλης, Μικροοικονομική Θεωρία, Εφαρμογές και Ασκήσεις, Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2001.

Ενδεικτική Θεματολογία

 1. Οι Δέκα Αρχές της Οικονομικής, Mankiw Κεφάλαιο 1
 2. Σκεφτόμενοι ως Οικονομολόγοι, Mankiw Κεφάλαιο 2
 3. Αλληλεπίδραση και τα Οφέλη του Εμπορίου, Mankiw Κεφάλαιο 3
 4. Οι Αγοραίες Δυνάμεις της Προσφοράς και Ζήτησης, Mankiw Κεφάλαιο 4
 5. Η Ελαστι-κότητα και οι Εφαρμογές της, Mankiw: Κεφάλαιο 5, Βαρσακέλη: κεφ. 1, Ενότητα 4, σελ. 26-38. Επίσης, Ασκήσεις: 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ερωτήσεις: 6, 10, 12,13, 16, 20 και 21
 6. Προσφορά, Ζήτηση και Οικονομική Πολιτική της Κυβέρνησης, Mankiw Κεφάλαιο 6
 7. Καταναλωτές, Παραγωγοί και η Αποτε-λεσματικότητα των Αγορών, Mankiw Κεφάλαιο 7
 8. Η Θεωρία των Επιλογών του Καταναλωτή, Mankiw Κεφάλαιο 21, Βαρσακέλη: Κεφάλαιο 1, σελί-δες 1-9.
 9. Το Κόστος Παραγωγής, Mankiw Κεφάλαιο 13
 10. Επιχειρήσεις σε Ανταγωνιστικές Αγορές, Mankiw Κεφάλαιο 14
 11. Μονοπώλιο, Mankiw Κεφάλαιο 15
 12. Ολιγοπώλιο, Mankiw Κεφάλαιο 16
 13. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Mankiw Κεφάλαιο 17
 14. Οι Αγορές των Συντελεστών Παραγωγής, Mankiw Κεφάλαιο 18