Πρόγραμμα Σπουδών – Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

06-04-09 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Σπουδών


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία (Α’ Εξάμηνο)
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι (Α’ Εξάμηνο)
 3. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Α’ Εξάμηνο)
 4. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι (Α’ Εξάμηνο)
 5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Α’ Εξάμηνο)
 6. Παράγωγα Αξιόγραφα (Β’ Εξάμηνο)
 7. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Β’ Εξάμηνο)
 8. Τραπεζική Διοικητική (Β’ Εξάμηνο)
 9. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ (Β’ Εξάμηνο)
 10. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Β’ Εξάμηνο)
 11. Επιλογή 1(*) (Γ’ Εξάμηνο)
 12. Επιλογή 2 (*) (Γ’ Εξάμηνο)

(*) Μαθήματα Επιλογής

 1. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 2. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
 3. Ανάλυση Χρονοσειρών
 4. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 5. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 6. Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
 7. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
 8. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
 9. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
 10. Τραπεζική Λογιστική
 11. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
 12. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
 13. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
 14. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
 15. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
 16. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
 17. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης
 18. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

ώρες γραφείου καθηγητών