Μπότσαρη – Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

16-07-09 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Μπότσαρη Αντωνία

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων


Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αποτίμηση επιχειρήσεων και τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων μέσα από τη χρήση και κριτική αξιολόγηση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λογιστικής, οι βασικές λογιστικές καταστάσεις και οι τεχνικές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Εξετάζονται μέθοδοι αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων. Μέσα από τη χρήση μελετών περίπτωσης αναλύονται παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο της “δημιουργικής λογιστικής”. Εξετάζεται τέλος η αλληλεπίδραση λογιστικών και χρηματιστηριακών πληροφοριών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

  • Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α. & Γ. Σιουγλέ, “Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων”, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα, 2010.
  • Νιάρχος, Ν., “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων”, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2004.