Αληφαντής – Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

20-10-09 web.xrh 0 comment

Εισηγητές: Γεώργιος Αληφαντής
Μάθημα : Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων


I. Οι βασικοί σκοποί του μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων»

1.Κατανόηση των ταμειακών ροών.
Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Λογιστικής που διδάχθηκε στο πρώτο έτος,  σας αναπτύχθηκαν από τις τρείς σημαντικές οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων οι δύο : ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως . Η τρίτη οικονομική κατάσταση,  εξίσου σημαντική με τις δύο άλλες,  η «κατάσταση ταμειακών ροών» διδάσκεται στο παρών μάθημα «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» .
Επομένως , από τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» είναι καταρχήν η διδασκαλία και η πρακτική ανάπτυξη της σύνταξης των ταμειακών ροών και με  τις δύο μεθόδους (άμεση και έμμεση) καθώς και η ερμηνεία των στοιχείων αυτής.
Για την ανάπτυξη των  θεμάτων  των ταμειακών ροών έχουν συνταχθεί χρήσιμες και σύγχρονες σημειώσεις οι οποίες διατίθενται  δωρεάν στους φοιτητές καθώς επίσης και προτυπωμένες  ασκήσεις.

2. Ανάπτυξη και κατανόηση των αριθμοδεικτών .
Πριν αναπτυχθούν τα παρακάτω αναφερόμενα ειδικά θέματα  της  «Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων»  των  γίνεται  εισαγωγή στους «Αριθμοδείκτες».

3. Κατανόηση της έννοιας και του προσδιορισμού του «Κεφαλαίου Κίνησης» των επιχειρήσεων .
Για την  ανάπτυξη του θέματος αυτού , και ιδιαίτερα του προσδιορισμού του «Κεφαλαίου Κίνησης» είναι απαραίτητες, εκτός των άλλων,  οι γνώσεις, για τους βασικούς δείκτες προσδιορισμού αυτού του κεφαλαίου  ήτοι :
– Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων,
– Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων,
– Κυκλοφοριακής ταχύτητας  προμηθευτών
καθώς επίσης και της παρουσίασης και της ανάλυσης του «Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως».

Για την ανάπτυξη των  θεμάτων του «Κεφαλαίου Κίνησης»    έχουν συνταχθεί χρήσιμες και σύγχρονες σημειώσεις οι οποίες διατίθενται  δωρεάν στους φοιτητές καθώς επίσης και προτυπωμένες  ασκήσεις.
4. Κατάρτιση  οικονομικών  καταστάσεων κάτω από την υπόθεση διάφορων μελλοντικών γεγονότων ( ή  Pro forma financial statement ).

Ακολούθως , με βάση τις άνω γνώσεις ( κεφάλαιο κίνησης και ταμειακές ροές)  οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν στην κατάρτιση  οικονομικών  καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ) κάτω από την υπόθεση διάφορων μελλοντικών γεγονότων ( ή  Pro forma financial statement ).
Για την ανάπτυξη των  θεμάτων Pro forma financial statement .έχουν συνταχθεί χρήσιμες και σύγχρονες προτυπωμένες  ασκήσεις. οι οποίες διατίθενται  δωρεάν στους φοιτητές

 

5. Κατανόηση της ρευστότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.
Η ρευστότητα των επιχειρήσεων , είναι ένα κεφάλαιο της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων το οποίο, επίσης,  έχει άμεση σχέση με το κεφάλαιο κίνησης . Και για το λόγο αυτό , ακολουθεί τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή, όπως και τις ταμειακές ροές , οι φοιτητές θα ασχοληθούν με κατ’οίκον εργασίες .
Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων , είναι το επόμενο κεφάλαιο της διδασκαλίας. Εισαγωγικό κεφάλαιο αποτελεί η μελέτη του κόστους των επιχειρήσεων, επειδή οι αριθμοδείκτες της «αποδοτικότητας» διδάσκονται , συγχρόνως, με το κεφάλαιο “Κόστος Ειδικό για  Επιχειρηματικές Αποφάσεις» ή  «Νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών» στη κατανόηση του οποίου οι φοιτητές θα ασχοληθούν με ιδιαίτερες κατ’ οίκον.  εργασίες .

6. Παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων

Η ανάλυση και η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων διακρίνεται :
α) Από τη θέση του αναλυτή: σε εσωτερική και εξωτερική , και
β) Από την άποψη των επιχειρήσεων στις οικονομικές καταστάσεις των οποίων γίνεται η ανάλυση: σε δυναμική και στατική.
Αναλόγως των διενεργουμένων συγκρίσεων διακρίνουμε :
α) ανάλυση ισολογισμών κατά χρονικές συγκρίσεις και
β) ανάλυση ισολογισμών κατά επιχειρησιακές συγκρίσεις.
Για την ανάπτυξη των  θεμάτων των μεθόδων ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων έχουν συνταχθεί χρήσιμες και σύγχρονες σημειώσεις οι οποίες διατίθενται  δωρεάν στους φοιτητές καθώς επίσης και προτυπωμένες  ασκήσεις.

 

II. Απαντήσεις σε ερωτήματα.

Το μάθημα λαμβάνει υπόψη, ότι ο μεταπτυχιακός  – φοιτητής δεν  έρχεται για πρώτη φορά σε επιστημονική επαφή με το μάθημα «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων «. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι επιφυλακτικοί ως προς το να επιλέξουν το μάθημα της  «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» είτε γιατί το γνωρίζουν από τα προπτυχιακά τμήματα είτε για άλλους λόγους . Τα ερωτήματα των μεταπτυχιακών  φοιτητών , ως προς την επιλογή του μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων » έγκειται στα εξής σημεία :
Που διαφέρει το μάθημα αυτό από τα όμοια τα οποία έχουμε διδαχθεί;;;
Το μάθημα αυτό διδάσκεται με βάση τη Λογιστική και συγχρόνως την Ελεγκτική. Προσπαθεί να δώσει με την επίλυση των  ασκήσεων ,  ελεγκτική σκέψη στο μεταπτυχιακό φοιτητή , με τον ίδιο τρόπο που έγινε το μάθημα στο πρώτο έτος . Για αυτό και με τις ασκήσεις παρουσιάζονται διάφορες απάτες οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν και οι οποίες αποκαλύπτονται μέσω της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων.

 

Στην αξιολόγηση των φοιτητών της προηγούμενης σειράς και στην ερώτηση «Ποια κατά τη γνώμη σας , είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» οι απαντήσεις ήταν οι εξής :

1. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δουλειά μου και ίσως από τα πιο σημαντικά όπλα του μεταπτυχιακού μιας και ανταποκρίνεται σε πραγματικές έννοιες.

2. Σφαιρική αντίληψη των λογιστικών καταστάσεων και του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

3. Γνώσεις που τις χρησιμοποιείς στην αγορά , κατανοητό , παραδείγματα από πραγματικές καταστάσεις

4. Σύνδεση με το περιβάλλον εργασίας

5. Χρησιμεύει στην πράξη σε μελλοντικές θέσεις εργασίας

6. Μάθημα το οποίο ζητάει η αγορά

7. Δίνει κριτική σκέψη στον χρήστη / αποδέκτη των οικονομικών καταστάσεων στην προσπάθειά του να διακρίνει την πραγματική οικονομική θέση της επιχείρησης.

8. Η καθημερινή χρήση στη δουλειά μου

9. Πρακτικό άμεσα εφαρμόσιμο στην αγορά εργασίας

10. Το μάθημα προσφέρει χρήσιμες γνώσεις τόσο για  εφαρμογή σε εργασιακό περιβάλλον όσο και για ίδια χρήση κατά τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών

11. Βοηθά στην κατανόηση των λογιστικών καταστάσεων

12. Ο φοιτητής μπαίνει στο νόημα των λογιστικών καταστάσεων

13.Η πρακτική εφαρμογή της λογιστικής μέσα από ασκήσεις.

 

 

Πρόγραμμα μαθημάτων :

 

Ταμειακές ροές

4

 

Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες

4

 

Κυκλοφοριακές ταχύτητες αποθεμάτων, απαιτήσεων & προμηθευτών

4

 

Κεφάλαιο κίνησης

4

 

Κατάρτιση  οικονομικών  καταστάσεων κάτω από την υπόθεση διάφορων μελλοντικών γεγονότων

8

 

Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών

4

 

Παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων

4

 

Σύνολο

32

 

Για την ανάπτυξη των άνω  θεμάτων έχουν συνταχθεί χρήσιμες και σύγχρονες  σημειώσεις οι οποίες διατίθενται  δωρεάν στους φοιτητές καθώς επίσης και προτυπωμένες εισηγήσεις.

 

Πριν το τέλος των μαθημάτων  οι φοιτητές διαγωνίζονται σε μία πρόοδο.