ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

17-03-10 web.xrh 0 comment

Β) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ» (M. Sc. inBanking and Finance”)


 

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Το πρόγραμμα λειτουργεί με την Υ.Α. 73300/B7 (ΦΕΚ Β’ 191/8.2.2008), για την οποία επίκειται τροποποίηση και νομική ρύθμιση. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 16 μηνών και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2011. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν με βάση:

  1. το βαθμό πτυχίου τους,
  2. την αναλυτική βαθμολογία,
  3. το βαθμό GMAT,
  4. δύο συστατικές επιστολές και
  5. τη συνέντευξη

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

 

 

Δείτε ακόμη: