Μαλαφούρης Βασίλης

30-11-10 web.xrh 0 comment

Μαλαφούρης Βασίλης


Ο Βασίλης Μαλαφούρης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι διδακτορικός φοιτητής του τμήματος από τον Οκτώβρη του 2009.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τα πεδία της Αποτίμησης Αξιογράφων, της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου καθώς επίσης και της αποτελεσματικής Μέτρησης και Αντιστάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου σε χαρτοφυλάκια τραπεζικών δανείων και πιστώσεων.