Τραπεζικό Δίκαιο

21-08-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Χρήστος Χατζηεμμανουήλ & Θεόδωρος Κατσάς
Μάθημα: Τραπεζικό Δίκαιο


Τραπεζικό Δίκαιο

 • Οι τράπεζες και οι λειτουργίες τους (Χ.Χ.)
 • Τραπεζικές εργασίες: σχέση τράπεζας-πελάτη, ΓΟΣ (Θ.Κ.)
 • Τραπεζικές εργασίες: υπηρεσίες παθητικού, αποδοχή καταθέσεων και λογαριασμοί (Θ.Κ.)
 • Τραπεζικές εργασίες: υπηρεσίες πληρωμής (Θ.Κ.)
 • Τραπεζικές εργασίες: υπηρεσίες ενεργητικού, πιστώσεις, επιτόκια και ανατοκισμός (Θ.Κ.)
 • Τραπεζικές εργασίες: εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, ενέγγυες πιστώσεις / εγγυητικές επιστολές (Θ.Κ.)
 • Τραπεζικές εργασίες: τιτλοποίηση απαιτήσεων, ομολογιακά δάνεια (Θ.Κ.)
 • Τραπεζικές εργασίες: factoring, forfeiting, leasing (Θ.Κ.)
 • Δικαιολογητικές βάσεις και εργαλεία της τραπεζικής εποπτείας (Χ.Χ.)
 • Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα Ι: ελευθερίες κινήσεις, προϋποθέσεις λειτουργίας και «διαβατήριο» (Χ.Χ.)
 • Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα ΙΙ: νομισματική ένωση, κρίση και νέα εποπτική αρχιτεκτονική (Χ.Χ.)
 • Η εποπτεία των τραπεζών στην Ελλάδα (Χ.Χ.)
 • Πτώχευση και διάσωση των τραπεζών, εγγύηση καταθέσεων (Χ.Χ.)
 • Το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών: διάρθρωση και κίνδυνοι (Χ.Χ.)

Προτεινόμενο σύγγραμμα:

 • «Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου: Δημόσιο και Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο», Νικόλαος Κ. Ρόκας & Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, 2η έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 • «Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων Ι», (Γενικό Μέρος), Σπ. Ψυχομάνης  Στ΄ έκδοση (2008)
 • «Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου», Λ. Γεωργακόπουλος, εκδόσεις Σάκκουλας