ΠΜΣ Νομικών, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

07-11-11 web.xrh 0 comment

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δίκαιο εταιρικής χρηματοδότησης /  Μάθημα επιλογής β’ εξαμήνου

 

Διδάσκων: Βασίλειος Δ. Τουντόπουλος, Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου

 

Σκοπός του μαθήματος: Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί

  • Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση των γενικών αρχών του δικαίου της εταιρικής χρηματοδότησης
  • Nα εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και εργαλεία για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρηματοδότηση των ανωνύμων εταιρειών

 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα: Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των ανωνύμων εταιρειών.

 

Υποχρεωτική & Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν ιδίως μελέτες και άρθρα. Επιπρόσθετα, στους φοιτητές με ειδικά ενδιαφέροντα, μπορούν να συστηθούν από τον διδάσκοντα, για πρόσθετη μελέτη, ειδικότερα βιβλία ή βοηθήματα. Τα πλέον σημαντικά αλλοδαπά εγχειρίδια είναι: α. Ferran, Corporate Finance Law, 2008, β. Couret / Le Nabasque, Droit financier, 2008, γ. Habersack / Mülbert / Schlitt, Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 2008. Φυσικά, θα πρέπει να τονισθεί ότι, όπως έχει αποδειχθεί από την πείρα, η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων του μαθήματος και οι προσωπικές σημειώσεις κάθε φοιτητή αποτελούν ίσως την καλύτερη μέθοδο για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

 

Περιεχόμενα μαθήματος: Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της χρηματοδότησης των ανωνύμων εταιρειών. Ακολουθεί το αναλυτικό περίγραμμα της ύλης.

 

 

1.

 

Η ανώνυμη εταιρεία ως εταιρικός τύπος που ενδείκνυται για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Μετοχικό κεφάλαιο. Κανόνες που διασφαλίζουν την καταβολή και διατήρηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2.

 

Μορφές χρηματοδότησης. Κεφάλαιο και Χρέος – Διάκριση και Υβριδικά Μορφώματα.  

3.

 

Χρηματοδότηση με αλλότρια κεφάλαια.

α. Συμβάσεις δανείου.

β. Έκδοση ομολογιών.

4.

 

Χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια – Ειδικά ζητήματα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

α. Είδη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

β. Το δικαίωμα προτίμησης και ο αποκλεισμός του.

γ. Εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά.

5.

 

Υβριδικές μορφές χρηματοδότησης.

α. Υβριδικές μορφές χρηματοδότησης εκτός δικαίου α.ε. (αφανής εταιρεία – υβριδικές συμβάσεις δανείου).

β. Υβριδικές μορφές χρηματοδότησης με βάση το δίκαιο της α.ε. 

αα. Υβριδικές μετοχές (Προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, Εξαγοράσιμες μετοχές).

ββ. Υβριδικές ομολογίες (ομολογίες μειωμένης διασφάλισης, μετατρέψιμες – αιώνιες ομολογίες).

6.

Ειδικά μορφώματα προβλεπόμενα στο δίκαιο της α.ε.  (Ιδρυτικοί Τίτλοι – Μετοχές Επικαρπίας).

 

Μέθοδος & κριτήρια αξιολόγησης: Μία (1) τελική εξέταση. Θα συνυπολογισθεί η εκπόνηση εργασίας.