ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

10-10-13 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

Πειραιάς, 10/10/2013

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

 

Η κατάταξη των υποψηφίων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα γίνει με εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 2013. Οι υποψήφιοι, για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων, θα εξετασθούν σε τρία (3) μαθήματα (Μικροοικονομική Ι, Στατιστική Ι, Μαθηματικά Ι) του Α΄ Εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3404/2005, Ν.3467/2006, Ν.3794/2009 και της Υπουργικής Απόφασης Φ2/121871/Β3/3-11-2005 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 Υπουργική Απόφαση και η οποία αντικαταστάθηκε εκ νέου από την Φ2/63260/Β3/15-6-2007, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4186/2013 οι κατηγορίες πτυχιούχων είναι οι εξής:

 

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά,, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) , σε ποσοστό 10% βάσει του αριθμού των εισακτέων.

 

Η κατάταξη των επιτυχόντων θα γίνει στο α’ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος και θα απαλλάσσονται από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Με την Υπουργική Απόφαση Φ2/121871/Β3/3-11-2005 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006, και η οποία αντικαταστάθηκε εκ νέου με την Φ2/63260/Β3/15-6-2007, και το Ν/4186/2013, καθώς  και με την από 9-7-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται, κατά περίπτωση, από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του  προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσής τους, και με την προϋπόθεση ότι έχουν βαθμολογία από επτά (7) και άνω. Τα αιτήματα απαλλαγής θα πρέπει να γίνονται σε διάστημα ενός μήνα από την εγγραφή του φοιτητή (αποφ. Γ. Σ. 14-2-2013).

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών

3. Αναλυτική βαθμολογία

 

Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού συνυποβάλλεται και

βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Καραολή και Δημητρίου 80

1ος Όροφος-Γραφ. 109

Πειραιάς

Ώρες 11.30-14.00 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή)

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4142184, 210 4142090, 210 4142093

 

 

Σημείωση: Ακολουθεί η σχετική ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                   

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ         

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Χ. Στεφανάδης

 

 

Το μάθημα Οικονομική Ι, κατ’ αρχήν εισάγει τους φοιτητές στην αντίληψη του οικονομολόγου για τον κόσμο. Εξετάζει με ποιο τρόπο οι οικονομολόγοι προσεγγίζουν τη μελέτη τους. Διερευνάται ο ρόλος των υποθέσεων στην ανάπτυξη μιας θεωρίας και εισάγει την έννοια του οικονομικού υποδείγματος. Εξηγεί γιατί διενεργείται εμπόριο μεταξύ των ανθρώπων μιας χώρας αλλά και μεταξύ χωρών, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Εισάγονται τα βασικά εργαλεία της ζήτησης και προσφοράς, αναπτύσσεται η έννοια της ισορροπίας της αγοράς και εισάγεται η έννοια της ελαστικότητας. Χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της ζήτησης, της προσφοράς και της ελαστικότητας για να εξεταστούν το αποτέλεσμα των κρατικών παρεμβάσεων στη λειτουργία των αγορών εξετάζοντας: τον έλεγχο των ενοικίων, το νόμο για τα κατώτατα ημερομίσθια και μισθούς, και την επιβολή φόρων καθώς και περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών (εξωτερικότητες). Επίσης, παρουσιάζεται η Θεωρία Επιλογών Καταναλωτού και αναλύεται η λήψη αποφάσεων των καταναλωτών με τη χρησιμοποίηση εισοδηματικών περιορισμών και των καμπυλών αδιαφορίας και θεμελιώνεται και θεωρητικά η καμπύλη ζήτησης. Στη συνέχεια εξετάζεται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Εξετάζεται το κόστος παραγωγής και θεμελιώνονται οι καμπύλες κόστους. Εξετάζεται η συμπεριφορά: i) της τέλειας ανταγωνιστικής επιχείρησης και προσδιορίζεται η καμπύλη προσφοράς, ii) του μονοπωλίου, iii) της ολιγοπωλιακής επιχείρησης και iv) της μονοπωλιακής ανταγωνιστικής επιχείρησης.  Τέλος, εξετάζονται οι αγορές των συντελεστών παραγωγής και θεμελιώνεται η σχέση μεταξύ τιμών των συντελεστών παραγωγής και της οριακής παραγωγικότητας.   

 

 

Εγχειρίδια:

Ν. Gregory Mankiw,  Αρχές της Οικονομικής, Τόμοι Α & Β, Τυπωθήτω-Δάρδανος, Αθήνα 2001.

 

Ενδεικτική Θεματολογία

 

 

Οι Δέκα Αρχές της Οικονομικής, Mankiw Κεφάλαιο 1

Σκεφτόμενοι ως Οικονομολόγοι, Mankiw Κεφάλαιο 2

Αλληλεπίδραση και τα Οφέλη του Εμπορίου, Mankiw Κεφάλαιο 3

Οι Αγοραίες Δυνάμεις της Προσφοράς και Ζήτησης , Mankiw Κεφάλαιο 4

Η Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της, Mankiw: Κεφάλαιο 5

 Προσφορά, Ζήτηση και Οικονομική Πολιτική της Κυβέρνησης, Mankiw Κεφάλαιο 6

Καταναλωτές, Παραγωγοί και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών, Mankiw Κεφάλαιο 7

 Η Θεωρία των Επιλογών του Καταναλωτή, Mankiw Κεφάλαιο 21

Το Κόστος Παραγωγής, Mankiw Κεφάλαιο 13

Επιχειρήσεις σε Ανταγωνιστικές Αγορές, Mankiw Κεφάλαιο 14

Μονοπώλιο,  Mankiw Κεφάλαιο 15

Ολιγοπώλιο, Mankiw Κεφάλαιο 16

Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός,  Mankiw Κεφάλαιο 17

Οι Αγορές των Συντελεστών Παραγωγής,  Mankiw Κεφάλαιο 18

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

Διδάσκων: Λέκτορας Ν. Εγγλέζος

 

 

Στο μάθημα αναλύονται τα πιο κάτω θέματα:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Α) Στατιστικός πληθυσμός, Εννοια στατιστικής μεταβλητής. Διακρίσεις στατιστικής μεταβλητής.

Β) Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μιας μεταβλητής

Γ) Παράμετροι μονομεταβλητών πληθυσμών.  Παράμετροι κεντρικής τάσης, παράμετροι κεντρικής θέσης, παράμετροι διασποράς, παράμετροι ασυμμετρίας και κύρτωση

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Α) Στοιχεία θεωρίας συνόλων

Β) Τυχαίο Πείραμα,  Χώρος Αποτελεσμάτων,  Ενδεχόμενα, Αλγεβρα ενδεχομένων, Χώρος Ενδεχομένων.

 Γ) Πιθανότητα, Αξιωματική θεμελίωση της πιθανότητας, ιδιότητες πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα, ιδιότητες, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα (κανόνας) του Bayes.

Δ) Χώρος  Πιθανότητας, Χώρος Δοκιμών. Ταυτονομία και Ανεξαρτησία Δοκιμών, Απλός Χώρος Δοκιμών. Στατιστικός Χώρος.

Ε) Μετάβαση απο το  Χώρο Αποτελεσμάτων στούς πραγματικούς αριθμούς. Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής.

Ζ) Διακριτές τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πιθανότητας, αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας.

Η) Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας. Αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Α) Η έννοια του μοντέλου πιθανοτήτων. Παράμετροι του μοντέλου πιθανότητας και οικογένειες κατανομών. Παραδείγματα: Μοντέλο Bernoulli,  Κανονικό Μοντέλο, Εκθετικό Μοντέλο, Ομοιόμορφο Μοντέλο.

B) Ροπές τυχαίων μεταβλητών. Ροπές ως προς το αρχή και ροπές ως προς τον μέσο, ιδιότητες.

Γ) Η έννοια της απο κοινού κατανομής τυχαίων μεταβλητών. Από κοινού συναρτήσεις πιθανότητας, από κοινού συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, απο κοινού αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας, ιδιότητες.

Δ) Ροπές απο κοινού κατανομών. Από κοινού (μικτές) ροπές περί την αρχή και από κοινού ροπές περί τον μέσο. Η έννοια της συνδιακύμανσης και οι ιδιότητες της.

Ε) Περιθώριες κατανομές, περιθώριες συναρτήσεις πιθανότητας, περιθώριες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, περιθώριες αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας.

Ζ)  Δεσμευμένες κατανομές. Δεσμευμένες συναρτήσεις πιθανότητας, δεσμευμένες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, δεσμευμένες αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Ροπές δεσμευμένων κατανομών, δεσμευμένες ροπές περί την αρχή, δεσμευμένες ροπές περί τον μέσο, συνάρτηση παλινδρόμησης και συνάρτησης σκέδασης.

Η) Ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Κριτήρια ανεξαρτησίας. Ανεξαρτησία έναντι Γραμμικής Ανεξαρτησίας. Συντελεστής συσχέτισης και οι ιδιοτητες του.

Θ) Ανεξαρτησία και ταυτονομία τυχαίων μεταβλητών. Η έννοια του Τυχαίου Δείγματος. Η έννοια του Στατιστικού Μοντέλου.

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Διδάσκων: Λέκτορας Ν. Εγγλέζος

 

 

Η έννοια της συνάρτησης – Γραφική παράσταση συνάρτησης

Συναρτήσεις «1-1», «επί».

Αντιστρέψιμες συναρτήσεις.

Όρια συναρτήσεων και ιδιότητές τους.

Συνέχεια συναρτήσεων – Θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων ορισμένων σε κλειστά και φραγμένα διαστήματα – οι έννοιες του supremum και infimum.

Η έννοια της παραγώγου. Κανόνες παραγώγισης. Κανόνας της αλυσίδας.

Βασικά θεωρήματα (μέσης τιμής – L’Hospital – … )

Η έννοια του ολοκληρώματος. Ορισμένα και αόριστα ολοκληρώματα.

Τα θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού.

Κανόνες ολοκλήρωσης.

Η μέθοδος ολοκλήρωσης κατά μέρη.

Η μέθοδος ολοκλήρωσης με αντικατάσταση μεταβλητής.

Ακολουθίες. Σύγκλιση ακολουθιών. Ακολουθίες Cauchy. Κριτήρια σύγκλισης Cauchy.

Σειρές. Σύγκλιση σειρών. Κριτήρια σύγκλισης.