Προπτυχιακό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ

17-03-14 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 12 Μαρτίου 2014

 


A N A K O I N Ω Σ H

 

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές / φοιτήτριες που ασθένησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος υποδοχής, καταθέτοντας αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης της Επταμελούς Επιτροπής

β) Πιστοποιητικό Σπουδών από τη Σχολή ή το Τμήμα που φοιτά.

Επίσης πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ