Προπτυχιακό, Ύλη για τα μαθήματα του κ. Σταϊκούρα

16-01-15 web.xrh 0 comment

Ύλη για τα μαθήματα «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών», «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική», «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου», καθώς και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του eclass για τα παραπάνω μαθήματα

Η ύλη των εξετάσεων για τα μαθήματα «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών», «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική», «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» είναι η ίδια που έχει ανακοινωθεί στο παρελθόν στο site του Τμήματος στις Ανακοινώσεις του Προπτυχιακού κατά την περίοδο των κανονικών εξεταστικών περιόδων. Για λόγους σαφήνειας, επαναλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση η εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα.

Α.        Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις διαλέξεις που έχουν αναρτηθεί στο site «eclass.unipi», εκτός από τις ακόλουθες: διάλεξη  9 και διάλεξη 11. Από το συνοδευτικό υλικό των διαλέξεων που είναι εντός ύλης, προς μελέτη είναι τα άρθρα-μελέτες (κατ’επιλογήν του καθενός/καθεμιάς και ανάλογα με την παρακολούθηση του μαθήματος) που έχουν αναρτηθεί στις σχετικές διαλέξεις-διαφάνειες. Εννοείται ότι ενθαρρύνεται και η χρήση συγγραμμάτων και άρθρων-μελετών πέραν και εκτός εκείνων που έχω αναρτήσει ηλεκτρονικά.

Β.        Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική» περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές και μελέτες, όπως οι τελευταίες έχουν αναρτηθεί στο site «eclass.unipi»:
1. Διάλεξη 2 για τη θεωρία της ΑΕ και το πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Στο πλαίσιο αυτό σχετική είναι μελέτη της κ. Αθανασίου. Για το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης μπορείτε να αναζητήσετε και άλλες πηγές-άρθρα.
2. Διάλεξη 5-6 για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και τον κανόνα του business judgment rule. Στο πλαίσιο αυτό σχετικά είναι τα ακόλουθα: (α) μελέτη του κ. Σωτηρόπουλου και κ. Παπαδημόπουλου, (β) ν. 3016/2002, (γ) Απόφαση 419/2005 (case study), (δ) EU Recommendation 2005/162.
3. Διάλεξη 10 για τους τομείς που καλύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, σχετικές είναι οι Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2001, 2002, 2011 μόνον ως προς το τμήμα τους που σχετίζεται με την περιγραφή των τομέων δράσης της ΕΚΕ.
4. Διάλεξη 11 για την σχέση ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική είναι η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Διάλεξη 12-13 για τις Εταιρικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (Socially Responsible Investment) και τα προτεινόμενα από την ΕΕ νέα κεφάλαια επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική είναι η Έκθεση της Eurosif 2012 (στη διάλεξη 12) μόνον ως προς την περιγραφή των διαφόρων στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εντάσσονται στην έννοια της Εταιρικά Υπεύθυνης Επένδυσης (SIF), καθώς και τα σχετικά κείμενα (στη διάλεξη 13) αναφορικά με τα νέα κεφάλαια επενδύσεων
Εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλα συγγράμματα ή/και μελέτες σχετικά με τις παραπάνω θεματικές της ύλης.

Γ.         Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Γενικές αρχές αστικού δικαίου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες του βιβλίου της κ. Αγαλλοπούλου «Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου» (Σάκκουλας, 2012):
Σελίδες: 1-5, 49-88 (όχι το «Ίδρυμα»), 95-101, 106-108, 121(«αυτοδύναμη προστασία»)–182, 191-219, 227(«αρχή της ευθύνης»)–232(όχι «φυσική ενοχή»), 235-267, 273-291(όχι «είδη συμβάσεων»), 299-338.
Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις εξετάσεις ασχολίαστο Αστικό Κώδικα.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι από σήμερα (16/01/2015) έως και την 23/01/2015 θα ανοίξω την πρόσβαση στα παραπάνω μαθήματα στο site του eclass προκειμένου να εγγραφούν όσοι δεν έχουν εγγραφεί.