ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύντομη Περιγραφή

Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τον ακριβή υπολογισμό των διαφόρων μεγεθών και σχέσεων στοιχείων του Ισολογισμού και της Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, που είναι σημαντικές για τη λήψη Διοικητικής και οικονομικής φύσης αποφάσεων καθώς και για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Από την ανάλυση αυτή επιτελείται μια σημαντική λειτουργία μετατροπής πολυποίκιλων στοιχείων, από απλούς αριθμούς σε χρήσιμες πληροφορίες που σπάνια προσφέρονται αυτούσιες.

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις έννοιες των στοιχείων που συνθέτουν την περιουσιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης (ενεργητικό, καθαρή θέση, υποχρεώσεις), καθώς και των στοιχείων που προσδιορίζουν το οικονομικό της αποτέλεσμά (έσοδα, έξοδα), ενώ από την ανάλυση τους ανακύπτουν πολύτιμα  συμπεράσματα για την ρευστότητα, την αποδοτικότητα την κεφαλαιακή διάρθρωση και την εν γένει βιωσιμότητα της επιχείρησης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η μέθοδος κατάρτισης των καταστάσεων κοινού μεγέθους, ο υπολογισμός του νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι κατάρτισης των καταστάσεων ταμιακών ροών  με την άμεση και την έμμεση μέθοδο, προκειμένου να επιδειχθεί με ακρίβεια η ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά συστατικά για τη σύνταξη αλλά και κατανόηση Ενημερωτικών Δελτίων και Ετησίων Δελτίων που υποχρεούνται να εκπονούν και να δημοσιεύουν εισηγμένες και μη εταιρίες του Ελληνικού και Διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντας.

Κατά την διάρκεια των διαλέξεων θα χρησιμοποιούνται τόσο πρακτικές εφαρμογές όσο και εφαρμοστικά παραδείγματα όπου απαιτείται.

1η Ενότητα: Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους

2η Ενότητα: Αριθμοδείκτες

3η Ενότητα: Ανάλυση Νεκρού Σημείου του Κύκλου εργασιών

4η Ενότητα: Καταστάσεις Ταμιακών Ροών