ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων:

Εμμανουήλ  Τσιριτάκης,

Γραφείο 331, τηλ. 414-2187

Ύλη του μαθήματος:

Το μάθημα αυτό αποτελώντας τη συνέχεια του μαθήματος κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοικητική I» ασχολείται κυρίως με τις χρηματο-δοτικές και διανεμητικές αποφάσεις της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Η 1η εισαγωγική ενότητα περιγράφει τους στόχους μιας σύχρονης εισηγμένης επιχείρησης σε συνάρτηση με το οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί εξετάζοντας θέματα εταιρικής διακυβέρνησης υπό το πρίσμα της περιορισμένης αποτελεσματικότητας των αγορών και την ασυμμετρία πληροφόρησης. Η 2η ενότητα εξετάζει τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (μετοχές, δανεισμός και υβριδικά κεφάλαια). Η 3η ενότητα ασχολείται με τις επιστημονικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά προκειμένου να εξηγήσουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιριών σε συνάρτηση με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Η 4η ενότητα ασχολείται με τη λεγόμενη μερισματική πολιτική και περιγράφει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση επιστρέφει μετρητά στους μετόχους της. Η 5η ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων, εκθέτοντας τις βασικές τεχνικές αποτίμησης, σε συνάρτηση με το θεωρητικό υπόβαθρο των προηγουμένων ενοτήτων και την πρακτική των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Τέλος, η 6η και τελευταία ενότητα αποτελεί κατ’ουσίαν μια πρακτική εφαρμογή της τρίτης ενότητας, ασχολούμενη με την εύρεση της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης στην πράξη αναλύοντας τις διάφορες μεθόδους που έχουν καθιερωθεί για αυτόν τον σκοπό.

Βιβλιογραφία:

Θεματολογία:

Οικονομικό Περιβάλλον της Χρηματοοικονομικής  των Επιχειρήσεων

Σκοπός της επιχείρησης

Η επενδυτική επιλογή

Η χρηματοδοτική επιλογή

Η μερισματική επιλογή

Ασυμμετρία πληροφόρησης

Αποτελεσματικές αγορές

Συγκρούσεις Συμφερόντων

Κεφ: 2 ADA, 1&13 ΒΕ, 1&12 ΒΜΑ

Κόστος Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Κόστος ιδίων κεφαλαίων

Κόστος δανειακών κεφαλαίων

Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου – WACC

Κεφ: 4 ADA

Υπολογισμός ταμειακών ροών και ανάλυση κινδύνου

Ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους

Ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση

Ανάλυση ευαισθησίας

Ανάλυση σεναρίων

Ανάλυση MonteCarlo

Κεφ: 11 BE, 10 BMA, 12 ADA 

Μερισματική πολιτική και η Επιστροφή Μετρητών στους Μετόχους

Modigliani Miller Irrelevance Proposition

Το πληροφοριακό περιεχόμενο των μερισμάτων

Μερίσματα έναντι Επαναγορών

Άριστη Κεφαλαιακή Διάρθρωση 

Modigliani –Miller: Προτάσεις Ι και ΙΙ

Χρηματοδοτικός Κίνδυνος και Απόδοση

Θεωρίες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης: Trade off and Pecking Order

Κεφ:  15 BE, 17,18 BMA, 16&17 RWJ

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

IPOs

SEOs

Κεφ: 20 ΒΕ

Υβριδικά αξιόγραφα

Μετατρέψιμες ομολογίες

Warrants

Κεφ: 19 ΒΕ

H αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει ως εξής:

Α. Τελική γραπτή εξέταση, 30%

Β. Case study: Αποτίμηση εισηγμένης εταιρείας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο  70%  [ Report 40% και  Παρουσίαση της εργασίας 30%]