ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Σκοπός του Μαθήματος

Τα περισσότερα μαθήματα και βιβλία χρηματοοικονομικής εμμέσως υποθέτουν ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε μια μόνο χώρα και ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν έχουν σημασία στην λειτουργία τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και της παγκοσμιοποίησης  οι ξένες δραστηριότητες των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά, και η αύξηση αυτή, αν μη τι άλλο, φαίνεται να επιταχύνεται. Οι επιχειρήσεις  λοιπόν όλων των τύπων και μεγεθών αντιμετωπίζουν σήμερα αποφάσεις για τον αποτελεσματικότερο τρόπο εξασφάλισης πόρων από το εξωτερικό. Το συγκεκριμένο μάθημα λοιπόν εξετάζει τα βασικά ζητήματα χρηματοδότησης πολυεθνικών επιχειρήσεων με επίκεντρο τις πρόσφατες εξελίξεις ενσωματώνοντας την θεωρητική, εμπειρική και θεσμική διάσταση των αντικειμένων που αναλύονται. Η ύλη ξεκινάει με μια περιγραφή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Στην συνέχεια, περιγράφονται και αναλύονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και οι τρόποι αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου με την χρήση παράγωγων προϊόντων και προϊόντων της διεθνούς χρηματαγοράς. Σημαντικό τμήμα των διαλέξεων θα αφιερωθεί στην περιγραφή των Ευρωομολόγων, των Yankee bonds, Samurai bonds και των Ευρωνομισμάτων. Το μάθημα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε φοιτητές που φιλοδοξούν να απασχοληθούν ως τραπεζικά στελέχη ή στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των διαλέξεων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών με την χρήση Η/Υ κυρίως μέσω του Excel και μέσω μελέτης περιπτώσεων (case studies).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Bekaert, G., Hodrick, R., 2012, International Financial Management, The Prentice Hall Series in Finance

Brealey, R.A., Myers, S.C., Franclin, A.,2013,  Αρχές  χρηματοοικονομικής  των  επιχειρήσεων , Εκδόσεις Utopia

Brigham, E.F.,  Houston, J. F., 2012, Fundamentals of Financial Management, 13th Edition, Cengage Learning.

Damodarn, A., 2013, Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης

Eiteman, D.K., Stonehill , A.I.,  Moffett, M.H., 2012, Multinational Business Finance, (13th Edition) Pearson Series in Finance

Giddy, I. , 2010, Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Εκδόσεις Παπαζήση

Madura, J., 2014, International Financial Management,

Shapiro, A., 2013, Multinational Financial Management, 10th Edition, Wiley

Weston, F., Brigham, E., 1986, Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής, Εκδόσεις Σταμούλη

Διαδικασία αξιολόγησης:

Το μάθημα περιλαμβάνει μία τελική εξέταση και την προετοιμασία και παρουσίαση μιας εργασίας. Η εργασία συμμετέχει στην διαμόοφωση του τελικού βαθμού με 50% και η τελική εξέταση με το υπόλοιπο 50%. H προθεσμία υποβολής της εργασίας είναι την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων.