ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 Περιγραφή μαθήματος :

 Το μάθημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επεκτείνει την κατανόηση των βασικών θεμάτων της Λογιστικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών. Σκοπός του μαθήματος είναι να διευρύνει τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να ενισχύσει την κριτική αξιολόγηση του συστήματος παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, εστιάζοντας στη θεωρία και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έτσι όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

H ανάλυση και παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων γίνεται μέσα από πραγματικά παραδείγματα επιχειρήσεων ή/και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με την ορολογία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το επίπεδο πληροφόρησης που παρέχουν και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν σε σχέση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Θα είναι επίσης σε θέση να αξιολογούν και να ερμηνεύουν οικονομικές καταστάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αναλυτική περιγραφή διαλέξεων:

Ενότητα 1: Εισαγωγή – Οικονομικές Καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ

Ενότητα 2: Έσοδα

Ενότητα 3: Αποθέματα (ΔΛΠ 2)

Ενότητα 4: Ενσώματα Πάγια

Ενότητα 5: Άυλα Πάγια

Ενότητα 6: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενότητα 7: Υποχρεώσεις και Προβλέψεις (ΔΛΠ 37)

Ενότητα 8: Λογιστική Ομίλου Επιχειρήσεων