Μάθημα: Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων Στη Χρηματοοικονομική –

                Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά

 

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας  προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δομή του μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα στο εργαστήριο των Η/Υ του τμήματος.

Σημειώσεις του μαθήματος θα διανέμονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.