Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή Στην Ασφάλιση

Διδάσκων: Μιλτιάδης Νεκτάριος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Χειμερινό Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus:

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το εισαγωγικό μάθημα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη μεθοδολογία  της διαχείρισης κινδύνων των φυσικών προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων, τόσο για τους ασφαλιστικούς όσο και για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Στο πρώτο μέρος (κατεύθυνση;) τεκμηριώνεται ο αντικειμενικός  στόχος της διαχείρισης των κινδύνων που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων.

Στο δεύτερο μέρος η επικέντρωση είναι στους μηχανισμούς των ασφαλιστικών αγορών, οι οποίοι αποτελούν τους πιο παραδοσιακούς αλλά και πιο διαδεδομένους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.  Αναλύεται όλο το φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με στόχο την εξουδετέρωση των αντίστοιχων ζημιογόνων ενδεχομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία