Επενδυτική Τραπεζική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Επενδυτική Τραπεζική

Διδάσκων:

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΕΠΤ01 Εξάμηνο Σπουδών: 5ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Αγγλική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/courses/XTD108/

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και Ασκήσεις πράξης46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενότητα 1η

Εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα

 • Σύντομη περιγραφή του χρηματοοικονομικού συστήματος.
 • Ο ρόλος των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Μια οικονομική ανάλυση της δομής (κόστη συναλλαγών, η ασύμμετρη πληροφόρηση).
 • Χρηματοοικονομικές κρίσεις και οικονομική ανάπτυξη.

Ενότητα 2η

Εισαγωγή στην τραπεζική

 • Ισολογισμός, τραπεζική διοίκηση.
 • Ταξινόμηση και διαχείριση κινδύνου.
 • Χρηματοοικονομική καινοτομία.
 • Η τραπεζική βιομηχανία και ο ανταγωνισμός της.

Ενότητα 3η

Επενδυτική τραπεζική (Investment Banking)

 • Η επενδυτική τραπεζική σαν ξεχωριστή κατηγορία δραστηριοτήτων.
 • Ιστορική αναδρομή στο investment banking.
 • Η νέα δομή του (τμήματα και υπηρεσίες).

Ενότητα 4η

Βασικές υπηρεσίες

 • Private Investment.
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Mergers & Acquisitions, M&A).
 • Υπηρεσίες αναδόχου και
 • Έκδοση ομολογιών.

Ενότητα 5η

Διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων

 • Αμοιβαία κεφάλαια
 • Υπηρεσίες ενδιάμεσου.
 • Market making και
 • Ο ρόλος στα hedge funds.

Ενότητα 6η

Χρηματοοικονομική καινοτομία (financial innovation)

 • Τιτλοποίηση.
 • ABS και CBO’
 • Ο ρόλος τους στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση 2007-2009

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως κύριο αντικείμενο τον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) που αναφέρεται πρωτίστως στις υπηρεσίες του αναδόχου (underwriting), της συμβουλευτικής στην διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και την διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων. Το μάθημα επικεντρώνεται στην θεωρητική συνεισφορά των επενδυτικών τραπεζιτών στην μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης, την διευκόλυνση στην αποτελεσματικότερη ροή κεφαλαίων, την πιο δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων αναφορικά με την παραγωγική δυνατότητα καθώς και την συνεισφορά τους στην μείωση των συστημικών και μη κινδύνων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοήσει τους βασικούς κανόνες που διέπουν την ροή κεφαλαίων στις χρηματαγορές.
• Αξιολογεί την συνεισφορά των αναδόχων στην διαδικασία έκδοσης και μεταπώλησης ομολογιών και μετοχών
• Αναγνωρίζει τους κινδύνους που διέπουν την ροή κεφαλαίων και τις συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή.
• Γνωρίζει τις ανάγκες για διαρκή ανανέωση και αναθεώρηση των κανονισμών που διέπουν τις κεφαλαιαγορές.

Γενικές Ικανότητες

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Ομαδική Εργασία29
Αυτοτελής Μελέτη95
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις αναπτύξεις που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος και πιο συγκεκριμένα:
– Ερωτήσεις κατανόησης
– Συνδυαστικές ερωτήσεις κρίσεως
– Ερωτήσεις ανάπτυξης για την ανάδειξη της δημιουργικής σκέψης αναφορικά με τα ζητήματα που μελετά το μάθημα.

Ομαδική εργασία (20%) που πραγματεύεται θέματα της επενδυτικής τραπεζικής μέσα από την επικαιρότητα όπως πρόσφατες συγχωνεύσεις ή εξαγορές, εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, θέματα λειτουργίας των κεφαλαιαγορών κλπ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Mishkin, F. Stanley, E.: “Financial Markets and Institutions”.
• Stowell, D.: “An introduction to Investment Banks, Hedge Funds and Private Equity”.
• Liaw, T.: “The Business of Investment Banking”.
• Williamson, P.: “The Investment Banking Handbook”.
• Willis, P. and Bogen, J.: “Investment Banking”.