Τίτλος Μαθήματος: Μακροοικονομική II

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΑΚ02  Εξάμηνο Σπουδών: Επιλογής

Τύπος Μαθήματος: Γενικό Υπόβαθρο

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη μακροοικονομική εικόνα λειτουργίας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, π.χ. δημοσιονομικός τομέας, τομέας διεθνών συναλλαγών, καθώς και συγκεκριμένα φαινόμενα όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία και το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη τέτοιων αρνητικών φαινομένων.

 

Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος

 • Χρήμα και αγορές χρήματος
 • Νομισματική πολιτική
 • Πληθωρισμός και ανεργία
 • Ο ρόλος των προσδοκιών στην άσκηση οικονομικής πολιτικής
 • Τα οικονομικά της ανοικτής οικονομίας
 • Οικονομικοί κύκλοι
 • Οικονομική μεγέθυνση
 • Δανεισμός, δανειοδότηση και εισοδηματικοί περιορισμοί
 • Κατανάλωση και επένδυση

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος των διαλέξεων, οι φοιτητές – φοιτήτριες αναμένεται να μπορούν να:

–              αξιολογούν την συμπεριφορά της μικροοικονομίας

–              μπορούν να εξηγούν μακροοικονομικές σχέσεις και φαινόμενα στην πραγματική οικονομία

–              μπορούν να εξηγούν και αξιολογούν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής

–              είναι σε θέση να εξηγούν την παρουσία οικονομικών διαταραχών στο παγκόσμιο μακροοικονομικό σύστημα και να τις προβλέπουν

Γενικές Ικανότητες

 • να αξιολογούν μακροοικονομικές καταστάσεις και φαινόμενα
 • να προβλέπουν μακροοικονομικές διαταραχές
 • να αξιολογούν την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση της πραγματικής οικονομίας και να προτείνουν μέσα θεραπείας και αντιμετώπισης σε περίπτωση αρνητικών διαταραχών
 • να είναι σε θέση να έχουν απασχόληση σε εγχωρίους και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και κέντρα ερευνητικών μελετών
 • να έχουν απασχόληση σε τμήματα μελετών επιχειρηματικών μονάδων
 • να μπορούν να συνεργάζονται με ερευνητικές μονάδες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση ίντερνετ για εύρεση σχέσεων και φαινομένων που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις
Σύνολο Μαθήματος 

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική Εξέταση στα Ελληνικά (100% του βαθμού)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Νικόλαος Απέργης (2004) Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής, Εκδόσεις ΑνικούλΑ

Και

Νικόλαος Απέργης (2017) Μακροοικονομικη Θεωρία και Ανάλυση, Εκδόσεις Πεδίο

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:Journal of Macroeconomics