Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματικά ΙΙ

Διδάσκων: Μιχάλης Ανθρωπέλος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΑΘ07 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Μαθηματικά Ι

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά, προτείνονται βιβλία στα αγγλικά
Η εξέταση είναι στα ελληνικά.

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πρώτο μέρος
Γραμμική άλγεβρα
• Υπολογισμοί με πίνακες
• Συστήματα γραμμικών εξισώσεων και περιστρεφόμενων μητρών
•Εσωτερικο γινόμενο
• Τετραγωνικές μορφές

Δεύτερο μέρος
Συναρτήσεις με πολλές μεταβλητές
• Μερικές παράγωγοι
• Πεμπλεγμένες μορφές
• Βελτιστοποίηση με πολλές μεταβλητές
• Βελτιστοποίηση με περιορισμούς

Τρίτο μέρος
Διαφορικές εξισώσεις
• Γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές
• Διαφορικές εξισώσεις συνήθων και μερικών διαφορικών δεύτερης τάξης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να διδάξει στους μαθητές τις μαθηματικές δεξιότητες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση βασικών και πιο προχωρημένων προβλημάτων της οικονομίας. Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στις μαθηματικές έννοιες και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα οικονομικά και καλύπτει το υλικό από τον απειροστικό λογισμό, την άλγεβρα πινάκων και τη θεωρία βελτιστοποίησης. Εκτός από τη θεωρία, αναπτύσσονται πολλές εφαρμογές για πολλούς διαφορετικούς κλάδους οικονομικών και χρηματοοικονομικών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις της μαθηματικής ανάλυσης για τη δημιουργία και χρήση υποδειγμάτων πάνω σε ζητήματα χρηματοοικονομικής και επενδυτικών επιλογών. Επίσης θα έχουν την ικανότητα να ερευνήσουν και να εντρυφήσουν περαιτέρω σε θέματα εφαρμοσμένων μαθηματικών στις οικονομικές επιστήμες, καθώς και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα μαθηματικά αποτελέσματα και με την χρήση των υπολογιστών να μπορούν να βρουν λύσεις σε ζητήματα του οικονομικού και χρηματοοικονομικού πεδίου.

Γενικές Ικανότητες

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική δουλειά
Εργασία στο διεπιστημονικό περιβάλλον

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Ομαδική Εργασία 29
Αυτοτελής Μελέτη 95
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτές εξετάσεις (90%) που αναφέρονται στις θεωρητικές ερωτήσεις και ασκήσεις σχετικά με το υλικό που αναπτύχθηκε στην τάξη.

Ατομικά μαθήματα (10%) που ζητούν από τους μαθητές να λύσουν μερικές από τις ασκήσεις μαθημάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• “Mathematics for Economists: An Introductory Textbook”, M. Pemberton and N. Rau.
• “Maths for Economics”, G. Renshaw.