Τίτλος Μαθήματος: Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Διδάσκων: Δημήτρης Καραναστάσης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΜΔΠΚ01 Εξάμηνο Σπουδών: 7ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και Ασκήσεις 46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή

 • Θεωρητική εισαγωγή
  • Η σημασία της μέτρησης και της διαχείρισης των κινδύνων για ένα χρηματοοικονομικό – πιστωτικό ίδρυμα (εσωτερική διαχείριση, εποπτικές αρχές)
  • Trade-off μεταξύ αποδόσεων και κινδύνου
  • Κίνητρα των διοικήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, των στελεχών τους και η σημασία του εποπτικού ελέγχου
 • Τεχνική εισαγωγή
  • Μεταβλητότητα (ορισμοί, υποθέσεις, τρόποι μέτρησης, πιθανά προβλήματα)
  • Συσχέτιση (ορισμοί, υποθέσεις, τρόποι μέτρησης, πιθανά προβλήματα)
  • Copulas (ορισμοί, υποθέσεις, τρόποι μέτρησης, πιθανά προβλήματα)

 

Κίνδυνος Αγοράς

 • Μεμονωμένη αντιμετώπιση & Αθροιστική αντιμετώπιση του κινδύνου
 • Μεμονωμένη αντιμετώπιση
  • Παράγωγα – Greek letters
 • Αθροιστική αντιμετώπιση
  • RiskMetrics – Value at Risk (VaR) (Αξία σε Κίνδυνο)
  • Expected Shortfall
  • Τρόποι μέτρησης του VaR:
   • Από ιστορικά δεδομένα – Ιστορική Προσομοίωση
   • Δημιουργία μοντέλου
   • Monte Carlo simulation

Πιστωτικός Κίνδυνος

 • Πιστοληπτικές Αξιολογήσεις (Credit Ratings)
 • Altman’s Z-score
 • Πιθανότητες Χρεοκοπίας με βάση ιστορικά στοιχεία
 • Ποσοστά Ανάκτησης σε περίπτωση χρεοκοπίας
 • Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας μέσω τιμών ομολόγων
 • Διαφορές στις πιθανότητες εκτίμησης χρεοκοπίας από ιστορικά δεδομένα και από τιμές ομολόγων
 • Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας μέσω των τιμών των μετοχών
 • Απόσταση από χρεοκοπία (Merton’s Model)
 • Credit Var
 • Credit Risk Plus
 • CreditMetrics

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα «Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου» εξετάζει σε βάθος τους τρόπους μέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εν γένει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι κύριοι τύποι κινδύνου που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο Κίνδυνος Αγοράς και ο Πιστωτικός Κίνδυνος. Η παρουσίαση των σχετικών κινδύνων γίνεται μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο με την χρήση παραδειγμάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

• Θα έχει γνώση της συνολικής εικόνας του τρόπου λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν.
• Θα είναι σε θέση να κατανοήσει το θεωρητικό πλαίσιο και να εφαρμόσει τα στατιστικά εργαλεία για τη μέτρηση των διαφορετικών τύπων κινδύνου.
• Θα μπορεί να επιλύει συνδυαστικά προβλήματα διαχείρισης κινδύνων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις εκάστοτε τεχνικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την διαχείριση του κινδύνου

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην αίθουσα

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση του Microsoft Powerpoint για τη διδασκαλία, Επικοινωνία μέσω email με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Ασκήσεις στην αίθουσα 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Αυτοτελής μελέτη
85
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

–  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–  Επίλυση προβλημάτων μέτρησης κινδύνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ελληνικά:

 • Γ. Σαπουντζόγλου & Χ. Πεντότης, Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α’

Αγγλικά:

 • Saunders & M.M. Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, McGraw Hill
 • John C. Hul, Risk Management and Financial Institutions, Pearson Education
 • John C. Hul, Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson Education
 • Lars Peter Hansen, CHALLENGES IN IDENTIFYING AND MEASURING SYSTEMIC RISK, NBER, Working Paper 18505, November 2012
 • Adrian, Tobias; Brunnermeier, Markus K., CoVaR, American Economic Review, Volume 106, Number 7, July 2016, pp. 1705-1741 (37).
 • Viral V. Acharya, Lasse H. Pedersen, Thomas Philippon and Matthew Richardson, Measuring Systemic Risk, Review of Financial Studies (2017) 30 (1): 2-47

Υλικό Μαθήματος