ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισηγητές:

Εισηγητής Μικροοικονομικής: Επ. Καθηγητής Δημήτρης Βολιώτης

Εισηγητής Μακροοικονομικής: Ομ. Καθηγητής Γεώργιος Κατσιμπρής,

 

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα της Μίκρο-Μακροοικονομικής αποτελείται από δύο μέρη: τη Μικροοικονομική Ανάλυση και τη Μακροοικονομική Ανάλυση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών Οικονομικών Αρχών η οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Το πρώτο μέρος της Μικροοικονομικής, κατ’ αρχήν εισάγει τους φοιτητές στην αντίληψη του οικονομολόγου για τον κόσμο. Εξετάζει με ποιο τρόπο οι οικονομολόγοι προσεγγίζουν τη μελέτη τους. Διερευνάται ο ρόλος των υποθέσεων στην ανάπτυξη μιας θεωρίας και εισάγει την έννοια του οικονομικού υποδείγματος. Εισάγονται τα βασικά εργαλεία της ζήτησης και προσφοράς, αναπτύσσεται η έννοια της ισορροπίας της αγοράς και εισάγεται η έννοια της ελαστικότητας. Επίσης, παρουσιάζεται η Θεωρία Επιλογών Καταναλωτή και αναλύεται η λήψη αποφάσεων των καταναλωτών με τη χρησιμοποίηση εισοδηματικών περιορισμών και των καμπυλών αδιαφορίας και θεμελιώνεται και θεωρητικά η καμπύλη ζήτησης. Στη συνέχεια εξετάζεται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Βασική έννοια είναι η συνάρτηση παραγωγής πάνω στην οποία εδράζεται η έννοια των αποδόσεων κλίμακος Εξετάζεται το κόστος παραγωγής και θεμελιώνονται οι καμπύλες κόστους. Τέλος εξετάζουμε τις βασικές δομές οργάνωσης των αγορών.

Στο δεύτερο μέρος της Μακροοικονομικής, εξετάζεται η μακροοικονομική δραστηριότητα μια χώρας. Συγκεκριμένα μελετάται η μέτρηση και η συμπεριφορά μακροοικονομικών μεταβλητών όπως, του συνολικού εισοδήματος, της καταναλωτικής δαπάνης, της επενδυτικής δαπάνης, των επιτοκίων, του πληθωρισμού, της ανεργίας, του ισοζυγίου πληρωμών κ.α. Για να κατανοήσουμε τις μεταβολές αυτών των μακροοικονομικών μεταβλητών, αναπτύσσεται ένα αναλυτικό πλαίσιο (μακροοικονομικό υπόδειγμα). Υποθέτοντας αρχικά μια κλειστή οικονομία, το υπόδειγμα αυτό χρησιμοποιείται για να εξετάσουμε τη συμπεριφορά τόσο της πραγματικής οικονομίας όσο και της προσφοράς χρήματος και του επιπέδου τιμών στη μακροχρόνια περιόδου. Στη συνέχεια, το υπόδειγμα διευρύνεται υποθέτοντας ανοιχτή οικονομία. Θεμελιώνονται οι καμπύλες της συναθροιστικής ζήτησης και προσφορά προϊόντος. Τέλος, χρησιμοποιώντας την συναθροιστική προσφορά και την συναθροιστική ζήτηση εξετάζονται οι βραχυχρόνιες μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Κύρια Συγγράμματα:

Μικροοικονομικής:  Dominik Heckner και Tobias Kretchner, “Don’t Worry About Micro. An easy guide to understanding the principles of Microeconomics”, Springer 2007

Μακροοικονομικής: Gregory Mankiw, Αρχές της Οικονομικής, 2ος Τόμος, Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ – Δαρδανός, 2001.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Θα υπάρξει μια τελική εξέτασης βασισμένη στην ύλη των παρουσιάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 1ο :Μικροοικονομική

  1. Μια εισαγωγή στις βασικές οικονομικές έννοιες, Ορισμός Μικροοικονομικής, Μια σύντομη εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση του δικαίου. Παρουσίαση βασικών εργαλείων. (Κεφ.1)
  2. Προσφορά και Ζήτηση. Καμπύλη ζήτησης, Ελαστικότητα Ζήτησης. Καμπύλη Προσφοράς, Ισορροπία, Διατίμηση, Φορολογία. (Κεφ.2)
  3. Καταναλωτής. Βασικές Έννοιες, Εργαλειακή Ορθολογικότητα, Ανάλυση κόστους-οφέλους, Κόστος ευλαιρίας, μη ανακτήσιμο κόστος, Εισοδηματικός Περιορισμός, Προτιμήσεις Καταναλωτή, Συνάρτηση Ωφέλεια;, Φθίνουσα Οριακή Ωφέλεια, Καμπύλες Αδιαφορίας. (Κεφ.3)
  4. Παραγωγός. Συντελεστές Παραγωγής, Συνάρτηση Παραγωγής, Μεταβολή Εισροών, Οριακές Αποδόσεις, Οριακό Προϊόν, Μέσο Προϊόν, Καμπύλη Ίσου Κόστους, Καμπύλη Ίσου Προϊόντος (Κεφ.5)
  5. Βασικές Έννοιες Δομής των Αγορών. Τέλειος Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (Κεφ.8)

ΜΕΡΟΣ 2ο: Μακροοικονομική

  1. Η Μέτρηση του Ακαθόριστου Εγχώριου Προϊόντος και του Κόστους Ζωής (Man: Κεφάλαια 22& 23)
  2. Η Αποταμίευση, η Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, (Man: Κεφ. 25).

Το Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας (Man: Κεφ. 26).

  1. Το Νομισματικό Σύστημα και ο Πληθωρισμός

Man: Κεφάλαια 27 & 28

4,         Συναθροιστική Ζήτηση και Συναθροιστική Προσφορά, Man: Κεφ. 31

  1. Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική (Man: Κεφ. 32)

Η Μακροοικονομική της Ανοιχτής Αγοράς (Man: Κεφάλαια 29).