Μάθημα: Παράγωγα Αξιόγραφα

 

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών παραγώγων που αποτελούν σήμερα ενεργητικό τμήμα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη χρήση των παραγώγων προϊόντων, όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις τεχνικές αποτίμησής τους σε εναλλακτικά μαθηματικά υποδείγματα. Επίσης θα παρουσιαστούν κερδοσκοπικές στρατηγικές, στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, και μέτρα ποσοτικοποίησης του επενδυτικού κινδύνου που σχετίζονται με την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 

Δομή του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 

 

Σημειώσεις του μαθήματος θα διανέμονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.