ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισ-μούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις :
• Των μορφών των επιχειρηματικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις) και των λόγων/κινήτρων που εξηγούν τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Των διαφόρων μεθόδων εύρεσης της απόδοσης των Σ&Ε που εφαρμόζονται διεθνώς από την ακαδημαϊκή εμπειρική έρευνα (π.χ. event studies –abnormal returns methodology, εύρεση προσαρμοσμένης λειτουργικής απόδοσης, κ.λπ.) και τα αποτελέσματα των μελετών αυτών σχετικά με το επίπεδο των αποδόσεων αυτών και την κατανομή τους μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όπως επίσης και τους παράγοντες που επιδρούν κατά τη διαμόρφωσή τους.
• Των διαφόρων στρατηγικών εξαγοράς και τακτικών αμύνης από πλευράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.
• Των διαφόρων μεθόδων αποτίμησης εταιριών που εφαρμόζονται διεθνώς σε περιπτώσεις εξαγορών με μια ειδική αναφορά μεταξύ άλλων σε εταιρίες (τράπεζες) του χρηματοπιστωτικού τομέα και των ιδιαιτεροτήτων του τραπεζικού κλάδου.
• Του υπολογισμού και της σημασίας της δημιουργίας συνεργειών
• Διαφόρων εξειδικευμένων θεμάτων Σ&Ε που σχετίζονται με το μέσο πληρωμής (μετρητά, μετοχές ή άλλο), το λογιστικό τρόπο χειρισμού που υποδεικνύει το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 (I.F.R.S.3) και το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο.
Επίσης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που αφορούν στην :
– εκμάθηση των μεθόδων επιχειρηματικών γεγονότων (event-studies) για τον υπολογισμό των μη-κανονικών (abnormal returns) αποδόσεων (με την εφαρμογή υποδειγμάτων παλινδρόμησης και άλλων οικονομετρικών υποδειγμάτων και των απαραίτητων στατιστικών ελέγχων), προκειμένου να μελετηθεί η επίπτωση στον πλούτο των μετόχων που έχει η δημόσια ανακοίνωση ενός επιχειρηματικού γεγονότος (π.χ. Σ&Ε)
– ανάγνωση διεθνών επιστημονικών άρθρων υψηλής ποιότητας και καινοτομικότητας που έχουν σχέση με εμπειρική έρευνα από διεθνείς εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων σχετικά με θέματα επιτυχημένης στρατηγικής Σ&Ε
– ανάγνωση και κατανόηση μελετών αποτίμησης επιχειρήσεων από διεθνείς επενδυτικούς οίκους με απώτερο σκοπό τη συγγραφή παρόμοιων μελετών από τους φοιτητές

Τέλος, οι φοιτητές/τριες εκτιμάται ότι με βάση τις μαθησιακές απαιτήσεις του περιεχομένου του μαθήματος θα αναπτύξουν ικανότητες:
– χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων
– ομαδικής εργασίας
– σωστής διαχείρισης χρόνου και
– επαγγελματισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, ορισμοί & ιστορία Σ&Ε
  2. Τα Κίνητρα των Σ&Ε (βασικές θεωρίες)
  3. Η Αποδοτικότητα των Σ&Ε
  4. Στρατηγικές Εξαγοράς και Μορφές Αμύνης
  5. Αποτίμηση Εταιριών –Στόχων Εξαγοράς
  6. Τρόποι Πληρωμής του Τιμήματος Εξαγοράς
  7. Λογιστικός Χειρισμός των Σ&Ε βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
  8. Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο